JEMGYÝET

Nurmagomedowyň indiki garşydaşy Dastin Porýe

UFC-niň ýeňil agramdaky çempionlyk guşagynyň eýesi Habib Nurmagomedow nobatdaky tutluşygyny şu ýylyň 7-nji sentýabrynda Abu-Dabi şäherinde amerikaly Dastin Porýe bilen geçirer. Bu barada UFC-niň metbugat gullugy habar berýär.

Tutluşyk UFC-niň 242-nji ýaryşynyň çäklerinde geçiriler. Şeýlelikde, 30 ýaşly Habib Nurmagomedow şol gün çempionlyk guşagyny goramak üçin ikinji tutluşygyna çykar. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda onuň irlandiýaly Konor Makgregor bilen bolan tutluşygy dawaly tamamlanypdy. Şeýle-de bolsa ol bu tutluşykda garşydaşyndan üstün çykypdy.

Ýeri gelende aýtsak, Habib Nurmagomedow çempionlyk guşagyny 2018-nji ýylyň 7-nji aprelinde amerikaly El Ýakwintanini ýeňip gazandy. Dagystanly pälwanyň karýerasynda häzir 27 tutluşyk bar. Ol şolaryň ählisinde garşydaşlaryndan üstün çykdy.

Habibiň bu gezekki garşydaşy, 31 ýaşly Porýe bolsa 31 tutluşyk geçirip, şolaryň 25-sinde ýeňiş gazandy. Şol sanda ol soňky 5 tutluşygynyň hiç birinde-de garşydaşlaryndan asgyn gelmedi.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri