Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Beýik Britaniýanyň “British Airways” awiakompaniýasynyň ýolagçy uçary ABş-nyň Nýu-Ýork şäherinden Beýik Britaniýanyň London şäherine çenli aralygy ýokary tizlikde geçip, täze rekordy goýdy.

“The Independent” gazetiniň habar bermegine görä, “Boeing-747” uçary bu aralygy 4 sagat 56 minutda geçipdir. Uçary şeýle aralygy gysga wagtda geçmäge “Kira” apy-tupany kömek edipdir. Uçaryň tizligi sagatda 800 mile (ýagny ortaça sagatda 1200 kilometr) ýetipdir.

Mundan ozalky rekord “Norwegian Air” kompaniýasynyň uçaryna degişlidir. Bu uçar 2018-nji ýylyň ýanwarynda bu aralygy 5 sagat 13 minutda geçipdi. Adaty ýagdaýlarda bu uçar gatnawynyň wagty 6 sagat 13 minuta deňdir. 

“Kira” apy-tupany Beýik Britaniýada köp sanly işe päsgelçilik döretdi. Ýurtda jemgyýetçilik ulaglarynyň gatnaw tertibinde näsazlykly ýüze çykdy. Köp sanly uçar we otly gatnawlary saklandy. Sport çäreler ýatyryldy. Ýurduň käbir ýerlerden şemalyň tizligi sagat 150 kilometre deň boldy.

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II bu apy-tupan sebäpli özüniň däp bolan dynç gündäki ybadathana gullugyny ýatyrdy.

Ýene-de okaň

Kuraş boýunça dünýä çempionaty Türkmenistanyň üstünligi bilen tamamlandy

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Ýurdumyzyň suratkeṣlleriniñ toparlaỳyn sergisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ýegen Atagarryýew: türkmen arheologiýasynyň kerwenbaşysy

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Ýylyň sözi – “hakyky”

Ýaşlary intellektual ýaryşa gatnaşmaga çagyrýar

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Ekologiýa abadançylygy — ýagty geljege binýat

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy