TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Nohutly börekli çorba

Gerekli önümler:

2 nahar çemçesi ýag

1 sany sogan

1 bölek sarymsak

1 nahar çemçesi pomidor pastasy

1 çaý çemçesi burç pastasy

Duz

Burç

Narpyz

Paprika

1 bulgur gaýnadylan nohut

5-6 bulgur gaýnag suw

Islegiňize görä kiçijik ýasalan börek

Taýýarlanyşy:

Geliň, ilki bilen peje laýyk bir gazany alyp, içine ýag, dogralan sogan we sarymsak goşup gowuralyň. Oňa pomidor we burç pastasy goşalyň we ys çykýança gowurmagy dowam etdireliň. Soňra duz, burç, nan, paprika we gaýnadylan nohut goşup, garyşdyralyň. Gazana gyzgyn suw goşanymyzdan soň, kiçijik ýasalan böreklerimizi goşalyň we bişirmegä goýalyň.

Börek ýumşandan soň, çorbamyz hödürlenmäge taýyn. Işdäňiz açyk bolsun!

 

Sabyr Ataýewa: hakydada galan keşpler

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle