BIZNES

Nobel baýragynyň eýesi ilkinji zenan bilim işgäri

Marie Curie Palonýaly himik we fizikdir. Soňra fransuz milletine kabul edilipdir.

1903-nji ýylda fizika boýunça Nobel baýragyna, 1911-nji ýylda Himiýadan Nobel baýragyna mynasyp boldy.Açyşlary bilen Curie Nobel baýragyny alan ilkinji zenan, bu baýraga iki gezek mynasyp bolan ilkinji bilim işgäri bolupdyr.

Ol Warşawanyň “Clandestine Floating” uniwersitetinde okady. 1891-nji ýylda 24 ýaşynda Curie uly derejeleri gazandy. 1903-nji ýylda alan Nobel baýragyny ýoldaşy Pierre Curie we fizik Henri Becquerel bilen paýlaşdy.

Curie  1911-nji  ýylda  ikinji baýragyna ratioaktiw  elementler we izotopkar barada açyşlary esasynda mynasyp boldy.

BTS topary BMG-nıň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar