TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Nobel baýragynyň eýesi ilkinji zenan bilim işgäri

Marie Curie Palonýaly himik we fizikdir. Soňra fransuz milletine kabul edilipdir.

1903-nji ýylda fizika boýunça Nobel baýragyna, 1911-nji ýylda Himiýadan Nobel baýragyna mynasyp boldy.Açyşlary bilen Curie Nobel baýragyny alan ilkinji zenan, bu baýraga iki gezek mynasyp bolan ilkinji bilim işgäri bolupdyr.

Ol Warşawanyň “Clandestine Floating” uniwersitetinde okady. 1891-nji ýylda 24 ýaşynda Curie uly derejeleri gazandy. 1903-nji ýylda alan Nobel baýragyny ýoldaşy Pierre Curie we fizik Henri Becquerel bilen paýlaşdy.

Curie  1911-nji  ýylda  ikinji baýragyna ratioaktiw  elementler we izotopkar barada açyşlary esasynda mynasyp boldy.

BTS topary BMG-nıň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

 

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle