BIZNES

Nobel baýragy haçan döredildi?

Dünýä boýunça her ýyl bilimiň her bir ugrunda ýörite baýraklar gowşurylýar. Olaryň iň esasylarynyň biri hem Nobel baýragydyr. 1896-njy ýylda aradan çykan. Alfred Nobel tarapyndan döredilen baýrakdyr.Alfred Nobel 1833-nji ýylda Stokkolmda dünýä inýär.Ol garyplykda önüp ösýär.  Nobeliň maşgalasy 1837-nji ýylda Finlandiýa, 1842-nji ýylda Peterburga göçýärler. Baran ýerlerinde olaryň maddy ýagdaýy gowulaşýar.Nobel ýörite mugallymlar tarapyndan okadyldy. Ol rus, iňlis, fransuz, german dillerini suwara bilipdir.1863-nji ýylda Nobel nitrogliserin  bilen bagly işler bilen meşgul boldy.  Nitrogliseriniň ýarylmaga ukyplylygynyň ýollaryny agtardy.  Ol bu tejribesi bilen meşgullanyp, 1865-nji ýylda  täze fabrik gurdy, az wagtdan soňra ikinji fabrigiň hem eýesi boldy.1879-njy ýylda  Parižiň ýakynlarynda labarator guran Nobel bu ýerdäki işleri bilen bombanyň täze görnüşini oýlap tapýar.Alfred Nobel 1896-njy ýylda aradan çykýar. Onuň wesiýetnamasy esasynda  1968-nji ýylda Nobeliň hatyrasyna “Nobel” baýragy döredildi we ilkinji gezek baýrak 1969-njy ýylda berildi.

9-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar