DÜNÝÄJEMGYÝET

«Nike» kompaniýasyndan haýyr-sahawat

«Nike» kompaniýasy saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine 30 müň sany aýakgap haýyr-sahawat eder. Bu aýakgaplar özboluşly dizaýn aýratynlygy bilen tapawutlanar. Ýokary hilli aýakgaplar ABŞ-nyň dürli künjeklerinde ýerleşýän hassahanalarda zähmet çekýän lukmanlara we hünärmenlere ýetiriler. Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri kompaniýanyň eden ýardamy üçin hoşallyk bildirdiler. «Nike» kompaniýasy Ýewropa yklymynyň çäklerindäki iri hassahanalara hem özleriniň ýardamyny ýetirjekdigini habar berdi. Kompaniýanyň habar bermegine görä, «Nike» kompaniýasynyň gaznasy koronowirus üçin göreşýänlere 25 million amerikan dollardan gowrak möçberde gerekli serişde kömek etdi.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy