TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Nike» kompaniýasyndan haýyr-sahawat

«Nike» kompaniýasy saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine 30 müň sany aýakgap haýyr-sahawat eder. Bu aýakgaplar özboluşly dizaýn aýratynlygy bilen tapawutlanar. Ýokary hilli aýakgaplar ABŞ-nyň dürli künjeklerinde ýerleşýän hassahanalarda zähmet çekýän lukmanlara we hünärmenlere ýetiriler. Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri kompaniýanyň eden ýardamy üçin hoşallyk bildirdiler. «Nike» kompaniýasy Ýewropa yklymynyň çäklerindäki iri hassahanalara hem özleriniň ýardamyny ýetirjekdigini habar berdi. Kompaniýanyň habar bermegine görä, «Nike» kompaniýasynyň gaznasy koronowirus üçin göreşýänlere 25 million amerikan dollardan gowrak möçberde gerekli serişde kömek etdi.

Ýene-de okaň

“Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanuny

Eýranyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň başlanmagy bilen gutlady

Türkmenistan Ukraina ynsanperwer kömegi iberdi

Teswirle