Tomsuň esasy transferi: Azar “Realda”

Madridiň “Real” kluby “Çelsiden” Eden Azary satyn alandygyny resmi ýagdaýda mälim etdi. Bu hakda klubyň resmi saýtynda habar berildi.

Klub 28 ýaşly futbolçy bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. “Real” Azar üçin goşmaça tölegler bilen birlikde jemi 130 million funt sterling tölär. Bu bolsa klubyň taryhyndaky rekorddyr.

Azaryň Madriddäki tanyşdyryş dabarasy 13-nji iýunda bolar. “Çelside” 7 möwsüm çykyş eden futbolçy 352 duşuşykda 110 gezek tapawutlanyp, iki gezek Angliýanyň çempiony boldy.

Rastgele Haberler

Seda Gengoru : Türkmenistanda işleýändigimiz üçin buýsanýarys

Ağustos 17, 2019 - 3:04 PM
Hormatly okyjylar, bilşiňiz ýaly häzirki wagtda ýurdumyzyň ýene bir taryha altyn harplar bilen ýazyljak wakalarynyň biri ýagny, Hazar ykdysady forum 2019 ajaýyp sergisi bilen diňe bir turkmen halkynyň dal, eýsem daşary ýurt myhmanlarymyzyňam ünsüni çekýar. Biz bolsa, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty üçin ùçin sergiden bir pursat taýýarladyk.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *