Höwesjeň agyr atletikaçy ýene dünýä rekordyny goýdy

ABŞ-nyň Arkanzas ştatynda ýaşaýan Şeri Mobli ýaşy bir çene baransoň, osteporoz keselinden ejir çekip başlady. Lukmanlar oňa agyr atletika bilen meşgullanmagy maslahat berdiler...

Şeýlelikde Şeri Mobli 60 ýaşynda agyra atletika bilen meşgullanyp başlady. Ol häzir 69 ýaşynda. Täsin tarapy ýakynda dünýäniň iň ýaşuly höwesjeň agyr atletikaçylarynyň biri hasaplanylýan bu ýene pauerlifting boýunça dünýä rekordyny täzeledi.

Bu barada berilýän habarlarda Şeri Mobliniň öz agramy görkezilmändir, ýöne onuň 138 kilogram agyrlykdaky ştangany galdyryp, öz agram derejesinde dünýä rekordyny goýandygy aýdylýar. Gyzykly tarapy, ýedi onlugy tegeläp barýan Şeri Mobli rekordy täzeläp biljekdigine ynanýar.

Rastgele Haberler

Täze ýylda görkeziljek täze filmler

Aralık 28, 2018 - 9:54 PM
Megerem, Täze ýyl – ýylyň dowamynda sabyrsyzlyk bilen garaşylyp ýetilýän baýramçylyk bolsa gerek. Ildeşlerimiz ýene sanlyja günden täze arzuw-umytlara beslenip geljek Täze ýyla garaşýandyrlar welin, şonuň bilen birlikde täze ýyl filmlerine hem dykgat bilen tomaşa
Daha fazla oku

Küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiligi

Aralık 7, 2018 - 5:19 PM
Sport we ýaşlar syýasatyny wagyz etmek maksady bilen Küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Bu ýaryş noýabr aýynyň 26-syndan dekabr aýynyň 6-sy aralygynda küşt boýunça aýlaw usulda jemi 13 tapgyrda oýunlar geçirildi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *