Habarçylaryň ýaryşy “Türkmen sporty” gazetinde

Türkmen metbugatynda ýurdumyzda we halkara derejesinde bolup geçýän sport wakalaryny halk köpçüligine gyzgyny bilen ýetirýän sport gazeti bar. “Türkmen sporty” gazetiniň hepdelik gazetdigine garamazdan, ondan gyzykly sport maglumatlarynyň, habarlarynyň ählisini okamak mümkinçiligi bar. 4-nji aprelde geçirilen sport bäsleşigi  hem bu gün şol gazetiň sahypasyndan ýer alypdyr. Habarda berilýän anyk maglumatlar bilen bir hatarda, ýaryş pursatlaryndaky, sowgat gowşurylyşyk dabarasyny janlandyrýan suratlar makalany has-da baýlaşdyrypdyr. Mälim bolşy ýaly, 4-nji we 6-njy aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli türkmen žurnalistleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilidi.  Bu bäsleşikleri “Makul hyzmat” terjıme merkeziniň hemaýatkärliginde “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara žurnallary we “Türkmen sporty” gazetiniň redaksiýasy bilelikde geçirdi.

Rastgele Haberler

Hususy wizalar boýunça hasaba almak üçin resminamalar

Ocak 25, 2019 - 9:42 PM
Hususy wizalar boýunça Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin şu resminamalar talap edilýär: a)     daşary ýurt raýatynyň bellenen görnüşdäki şahsy arzasy; b)    1(bir) sany reňkli fotosurat (3x4sm möçberde); c)     daşary ýurt raýatynyň pasporty (ýa-da şahsyýetini tassyklaýan beýleki resminama); d)    çagyrýan şahsy tarapyň pasportynyň nusgasy;
Daha fazla oku

«Volkswagen» awtoulag satmakda birinji orny eýeledi

Ocak 15, 2019 - 6:06 PM
Ýakynda dünýäniň iň iri awtoulag öndüriji kompaniýalarynyň geçen ýyl satan ulaglarynyň mukdary anyklanyldy. Maglumatlara görä, 2017-nji ýylda 10,6 million awtoulag satan Renault-Nissan-Mitsubishi birleşmesi geçen ýylyň birinji ýarymynda 5,54 million ulag satyp bildi. «Toyota» bolsa geçen ýyl üçin göz öňünde tutulan 10,55 millionlyk sepgide ýetip bilmedi.
Daha fazla oku

BDT Başbakanlar Zirvesi, Aşkabat’ta yapıldı

Mayıs 31, 2019 - 3:32 PM
Türkmenistan’ın ev sahipliğinde Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkelerin Hükümet Başkanları (Başbakanlar ) Zirvesi gerçekleştirildi. İnovasyon gelişme, fikri mülkiyet haklarının korunması, gümrük kontrolü gibi pek çok konunun ele alındığı zirveye, BDT Başkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlık etti.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *