Türkmenistan Aziýanyň Kubogynda

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy ikinji gezek Aziýanyň Kubogyny eýelemek ugrundaky halkara ýaryşa gatnaşýar. “F” toparçada çykyş edýän milli ýygyndymyzyň garşydaşlary Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň ýygyndylary boldy.

Aziýa Kubogynyň final tapgyrynda ýygyndymyzyň hatarynda çykyş etjek oýunçylaryň arasynda paýtagtymyzyň «Altyn Asyrynyň» oýunçylary agdyklyk edýär. Bu sanawda «Altyn Asyryň» 11 oýunçysyna orun tapylypdyr. Ýurdumyzyň wise-çempiony «Ahal» 7 oýunçy bilen sanawa goşulypdyr. Sanawa goşulan oýunçylaryň biri Türkmenbaşynyň «Şagadamynda» çykyş edýär. 23 oýunçynyň 4-si bolsa daşary ýurtlaryň futbol çempionatlarynda (Özbegistan, Çehiýa, Gyrgyz Respublikasy, Indoneziýa) çykyş edýärler.

ÇEMPIONYŇ BAÝRAGY 5 MILLION DOLLAR

Aziýa Kubogyna ilkinji gezek 24 ýygyndy gatnaşyp, olar 6 toparçada çykyş ederler. Her toparçadan 2 ýygyndy hem-de 3-nji ýeri eýelänleriň iň gowy 4-si 2-nji tapgyrda oýnamaga hukuk gazanar. 17-nji gezek geçirilýän ýaryşyň beýleki aýratynlyklary-da kubogyň täzelenmegi hem-de baýrak gaznasynyň mukdarynyň köpeldilmegidir. Ýagny ýaryşyň umumy pul gaznasy 14,8 million dollara deň bolup, çempionlyk gazanan toparyň baýragy 5 million dollardyr. Finalçy 3, ýarym finalçylar 1 million dollar gazansa, gatnaşan her ýygynda 200 müň dollar berler.

Çempionatyň 2 sany nyşany (maskoty) bolup, olar Mansur atly arap oglanjygy bilen Jarrah atly arap laçyn guşudyr. Çempionatda ýaponlaryň meşhur “Molten” kompaniýasynyň “Molten Acentec” atly toplary ulanylar. Çempionat “Eurosport”, “beIN Sports”, “Fox Sports”, CCTV, “Varzish TV” ýaly teleýaýlymlar arkaly tomaşaçylara ýetiriler. 

4 hepdeläp dowam etjek çempionatda toparçalardaky duşuşyklar 17-nji ýanwarda tamamlanar. 20–21–22-nji ýanwarda 1/8 finalyň, 24-25-nji ýanwarda çärýek finalyň, 28-29-njy ýanwarda ýarym finalyň duşuşyklary, 1-nji fewralda-da paýtagt Abu Dabidäki “Zaýed Sports Siti” stadionynda-da final oýny oýnalar. Yklymyň iň uly futbol bäsleşigine Gyrgyz Respublikasynyň, Filippinleriň hem-de Ýemeniň ýygyndylary ilkinji gezek gatnaşýar.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI ÝYGYNDYSY:

DERWEZEÇILER:

1. Mämmet Orazmuhammedow (“Altyn asyr”),

16. Batyr Babaýew (“Ahal”), 22. Nikita Gorbunow (“Şagadam”).

GORAGÇYLAR:

2. Zafar Babajanow (“Altyn asyr”), 3. Güýçmyrat Annagulyýew (“Ahal”),

4. Mekan Saparow (“Altyn asyr”), 5. Wezirgeldi Ylýasow (“Ahal”),

6. Gurbangeldi Batyrow (“Altyn asyr”), 12. Serdar Annaorazow (“Altyn asyr”).

ÝARYMGORAGÇYLAR:

7. Arslanmyrat Amanow (“Buhoro”, Özbegistan), 8. Ruslan Mingazow (“Pribram”, Çehiýa),

13. Merdan Gurbanow (“Ahal”), 14. Ilýa Tamurkin (“Alga”, Gyrgyz Res.), 18. Serdar Geldiýew (“Altyn asyr”), 19. Ahmet Ataýew (“Persela Lamongan”, Indoneziýa), 21. Resul Hojaýew (“Altyn asyr”).

HÜJÜMÇILER:

9. Wahyt Orazsähedow (“Altyn asyr”), 10. Süleýman Muhadow (“Ahal”), 11.Murat Ýakşiýew (“Altyn asyr”), 15. Mihail Titow (“Altyn asyr”),

17.Altymyrat Annadurdyýew (“Altyn asyr”), 20. Myrat Annaýew (“Ahal”).

Rastgele Haberler

Türkmenistan ile Avrupa Birliği ilişkileri hız kazandı

Nisan 21, 2017 - 1:26 PM
Türkmenistan ile Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir döneme giriyor. Avrupa Birliği’nin Orta Asya Stratejisinin kabulünün 10.yılına girildi. Bu önemli dönemde Türkmenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ve bölgesel ilişkiler, Aşkabat’ta düzenlenen seminerde ele alındı.
Daha fazla oku

Yerli Üretime Teşvik : Cam ürünlerine Ek Gümrük Vergisi

Mart 16, 2018 - 11:05 AM
Türkmen Liderinin dün gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu’nda yerli üretimin teşvik edilmesi konusunda hazırlanan kararlar değerlendirildi. Türkmen Lider, aşamalı olarak piyasa ekonomisine geçiş yaptıklarını kaydederek, iç piyasanın yerli üretim malları ile doldurulması, ithal mallar ile rekabet etmesi için özel sektöre destek sağladıklarını ifade etti. Bu nedenle, Türkmenistan’a getirilen cam ve şişe ürünleri için
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *