Türkmen-Polýak hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada Halkara bitaraplyk gününe bagyşlanan çärelere gatnaşmak maksady bilen gelen Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Baku ş.) j-p Marek Ýanuş Salka bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar we Türkmenistan bilen Polşa Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary geljekde işjeňleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň oňaýly ösýändigini belläp, taraplar geljekdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikli ugurlary babatda pikir alyşdylar. Taraplar ikitaraplaýyn hukuk-şertnama binýadyny berkitmegiň zerurlygy, işewürler toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek we maýa goýumlaryny höweslendirmekdäki mümkinçiliklere seretmegi ylalaşdylar.

Taraplar özara bähbtli hyzmatdaşlygyň netijeli ösüşini kanagatlanma bilen bellediler we yzygiderli geçirilýän syýasy geňeşmeleriň türkmen-polýak hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine ýardam edýän möhüm gurallaryň biri bolup durýandygyny belläp geçdiler. Şol bir wagtda iki ýurt tarapyndan ýokary derejede, şeýle hem iki döwletiň ministrlikleriniň we edaralarynyň arasynda  alnyp barylýan syýasy gatnaşyklar özaragatnaşyklaryň esasy bolup durýar, diýilip bellenildi.

Rastgele Haberler

Туркменская текстильная продукция в Амазоне и Walmartе

Kasım 20, 2018 - 10:32 PM
После независимости у Туркменистане была возможность экспортировать свою продукцию за границу. Туркменистан, один из ведущих мировых производителей хлопка, экспортирует хлопок за рубеж, а также пряжу и готовые текстильные изделия. Во многих странах мира и на фондовом рынке Туркменистана наиболее популярными продуктами являются текстильные изделия.
Daha fazla oku

Türkmenistan’ın kimya sanayi hızla gelişiyor

Kasım 24, 2016 - 6:59 PM
Türkmenistan Hükümeti, ekonomik alanlarının tamamını çeşitlendirerek, büyüme ivmelerini yakalamak için çaba gösteriyor. Petrol ve dogalgaz gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olan Türkmenistan, bu kaynakları kullanarak, kimya sanayi için önemli olan ihracat kaynaklı ürünlerin üretimini
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *