Watikanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Pol Fitspatrik Rassel bilen duşuşyk gurnaldy.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy jenap Ilçä Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan çärelerine gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bildirdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň Watikandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň bellenilmegini hem agzap geçdiler.

Soňra taraplar Aşgabatda Watikanyň Ilçihanasynyň binasynyň gurluşygynyň işiniň mümkinçiligi  baradaky meselelere garadylar.

Mundan başga-da taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegi barada gepleşip, Türkmenistan bilen Watikanyň arasyndaky dürli ulgamlardaky ikitaraplaýyn bähbitli hyzmatdaşlyk barada pikir alyşdylar.

Rastgele Haberler

Yangın Güvenliği hakkında Karar kabul edildi.

Kasım 17, 2016 - 1:06 PM
Türkmenistan’da Yangın güvenliği ile ilgili önemli Kararlar imzalandı. Türkmen Devlet Başkanının dün gerçekleştirmiş olduğu Milli Güvenlik Kurulunda imzaladığı Kararlarla yangın güvenliğinin hukuki altyapısı daha da geliştirildi. Buna göre, Türkmen Liderinin imzaladığı bir Kararla Türkmenistan İç İşler Bakanlığının
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *