Doganlyk ýurtlaryň bilelikdäki neşir işleri - Dr.Almaz Ýazberdiýew

Temmuz 21, 2019 - 6:43 PM

Iki ýurduň döredijilik işgärleriniň we alymlaryň özara gatnaşyklary üçin oňyn şertler Türkmenistanyň özünde-de ýüze çykyp ugrady. 2005-nji ýyldan bäri, Aşgabatda her ýylda Halkara kitap sergisi geçirilip, oňa eý-ranly kärdeşlerimiz yzygiderli gatnaşýarlar. Bu bolsa, öz gezeginde, diňe olar bilen içgin tanyşmaga şert döretmän, eýsem neşir eden kitaplary bilen kitaphanalarymyzyň gaznasynyň üstüni ýetirmägede mümkinçilik berýär.

Daha fazla oku

Goňşy Eýrana “kitaphana” sapary - Dr.Almaz Ýazberdiýew

Temmuz 19, 2019 - 12:10 PM

Ýagdaýyň hatarlydygyna seretmezden, meni goňşy ýurtdaky öz kärde-şime kömek bermek höwesi gurşap alypdy we onuň ähli sargytlaryny yzygiderli ýerine ýetirmäge çalyşdym, sebäbi soralýan edebiýatlary iber-mek bilen Sowet Soýuzynyň we Eýranyň özara gatnaşyklaryna hiç hili zyýan ýetirilmeýärdi. Netijede, Eýranda goýberlen türkmen edebiýatynyň

Daha fazla oku

Baýry bibliografyň ýatlamasy : Giriş - Dr.Almaz Ýazberdiýew

Temmuz 17, 2019 - 3:14 PM

Türkmenistan garaşsyzlygyny gazananyndan soň, Sowet hökümeti döwründe goňşy gündogar ýurtlar bilen birsyhly bolmadyk ýa-da düý-bünden alnyp barylmadyk medeni gatnaşyklar üçin oňyn mümkinçilikler ýola goýlup başlandy. Soýuz döwürde olaryň kitaphanalary bilen kadaly kitap alyş-çalyş işini alyp barmak asla mümkin hem däldi. Köp asyrlyk

Daha fazla oku

Ýosemite Jülgesi: Steve Jobsyň ylham mekany - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov

Temmuz 17, 2019 - 1:15 AM

Saýtymyzda öň berlen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden gezelenjimiz baradaky ýazgylarymyzy Ýosemite Jülgesiniň täsinlikleri bilen dowam edýäris. Biz Ýosemite milli seýilgähine gitmek üçin agşamara Los Angelesden (bu şäher barada saýtymyzda öň giňişleýin beripdik) ýola çykdyk. Bu milli seýilgähiň içinde

Daha fazla oku

Los Angeles – “Perişdeleriň şäheri”. Syýahat ýazgylary... - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov

Temmuz 17, 2019 - 12:31 AM

Meniň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda goýan “Amerika Size garaşýar. Täze başlaýanlar üçin” atly syýahat hakyndaky ýazgylarym garaşanymdan hem has uly gyzyklanma eýe boldy. Emma, biziň öz syýahat meýilnamamyza gysga wagtyň içine köp zat sygdyranlygymyz üçin, şol syýahat belliklerimiň dowamyny bu gün ýazmaklyk nesip etdi.

Daha fazla oku

Amerika Size garaşýar: Täze başlaýanlar üçin - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov

Temmuz 17, 2019 - 12:14 AM

Daşary ýurtlara syýahat etmezden ozal, şol ýurt barada internetden dürli maglumat ýygnalýar. Şol ýurtda haýsy şähere gitmeli, giden şäherinde/ şäherleriňde nireleri görmeli ýaly soraglara jogap tapmak, şeýle hem wagtyň tygşytly ullanyp has köp ýerleri görmek üçin maglumat ýygnamak peýdaly bolýar. Özümä maglumat ýygnan wagtym, öň şol ýerleri gören, gezelenç ýazgylaryny ýazan

Daha fazla oku

Türkmen arkeologları hazine keşfettiler

Temmuz 16, 2019 - 10:03 AM

Ahal vilayetinin Kaka ilçesindeki tasavvuf şeyhi olarak bilinen Mane Baba'nın Türbesi’nde arkeolojik araştırmalar gerçekleştirildi. Anıt, uzun süredir Türkmenistan'ın Tarih ve Kültürel Anıtlarının Korunması, İncelenmesi ve Restorasyonu için Ulusal İdare uzmanları ve ayrıca Abiverd Devlet Tarih ve Kültür Koruma Alanı personeli tarafından öğrenilmektedir.

Daha fazla oku

Orta Asya Büyükelçileri ile görüşme

Temmuz 14, 2019 - 12:08 AM

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Asya ülkeleri; Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan Büyükelçileri ile ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, özellikle bölge ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik münasebetler ağırlıklı olarak ele alındı.

Daha fazla oku