Ata Watan Eserlerinde 73 Awtoryň 100 Eseri bäsleşýär

Aralık 1, 2019 - 3:48 PM

“Ata Watan Türkmenistan” halkara žurnalynyň yglan eder “Ata Watan Eserleri” bäsleşinde eser kabul edişlik tamamlandy. 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen sagat 15:00 ýagdaýyna görä, iň köp okalan eserler ýeňiji bolar. Bäsleşige gyzyklanma öran ýokary bolup 73 awtor tarapyndan 100

Daha fazla oku

"Suw içmegiň peýdalary"

Kasım 30, 2019 - 4:32 PM

Suw bedenimiz üçin iň bir zerur zatlaryň biridir. Zenanlara gündelik 2,7 litr suw içmek ýeterlik bolýan bolsa, erkeklerde bu mukdar 3,7 litre barabardyr. Yzygiderli suw içmek birnäçe keseliň öňüni almak bilen bir hatarda sagdyn we rahat ýaşaýşyň hem altyn açary bolup durýar. Bedenimiziň uly bir bölegini düzýän suwuň peýdalary sanardan kändir.

Daha fazla oku

Sabyrlylyk

Kasım 30, 2019 - 4:18 PM

Türkmen aga: "Sabyrly gul dura-bara şat bolar, bisabyr gul tiz ýolugar belaga" diýip, ýöne ýere aýtmandyrlar. Aslynda, sabyrly bolup bilmek hem hemme kişä başardýan häsiýetleriň biri däl. "Sabyr" sözi çydamak, duýgularyňa erk edip bilmek, durmuşda näme bolsa bolsun öz umydyňy ýeke-täk Ýaradandan üzmezlikdir, köňlüňi bire baglamakdyr. Durmuşda her kimiň başyndan kynçylyk geçendir we her kim öz ýoluny ýagtylaşdyrjak umydy gözleýändir...

Daha fazla oku

Jan ejem

Kasım 30, 2019 - 12:10 PM

Ýűrek gysýar lowlaýar, Içden bir zat towlaýar, Birden bolsañ ogla zar, Kän aglama jan ejem.

Daha fazla oku

Ýene-de Gün dogdy...

Kasım 30, 2019 - 11:30 AM

Dogup gelýän güni garşy almak üçin maňa ýene bir güni peşgeş beren Hudaýa müň şükür. Täze başlangyçlaryň, durmuş özgertmeleriniň başlanýan täze gününde arzuwlaryň hasyl bolmagyny,

Daha fazla oku

"Kakam"

Kasım 30, 2019 - 11:05 AM

Seret Kaka guwanarsyñ boýuma Patañy ber gelejegme, öýüme Ýyllar sürüp ýoldaş bolup toýuma Ogul-gyzyñ üçin ýaşagyn Kakam!

Daha fazla oku

Siz, söýginiň dilini bilýäňizmi?

Kasım 29, 2019 - 5:37 PM

Hawa, dogry düşündiňiz, söýginiň ýörite dili bar. Siz bu dili öwrenip maşgalyňyzy, özüňizi ýa-da söwer ýaryňyzy bagtly edip bilersiňiz. Maşgalanyň esasy sütüniniň söýgüdigini-hä bilýäris.

Daha fazla oku