TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«New Yorker» žurnaly onlaýn krosswordlary hödürleýär

Häzirki wagtda dünýäde sanly ulgamyň barha ösdürilýändigini göz öňüne tutup, «New Yorker» amerikan žurnaly onlaýn şekilde krosswordlary okyjylaryna hödürleýär. Onda diňe bir ýeke bolup däl-de eýsem dostlaryň bilen çözmek hyzmaty hem birikdirilen. Onlaýn krosswordlar žurnalyň resmi saýtynda göni dikligine we keseligine soraglar okyjylara ýetirilýär. Okyjylar hem öz gezeginde krosswordlaryň içini dolduryp, ýa-da dostlary bilen paýlaşyp biler. Žurnalda zähmet çekýän hünärmenler bu krosswordyň gerimini giňeltmegi maksat edinýärler. Okyjylar «New Yorker» žurnalynyň döredijilik işgärlerine onlaýn krosswordlary döredenlikleri üçin minnetdarlyk bildirýär.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle