TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“New Balance” markasy

Aýakgap markalaryň hem dürli görnüşleri bar. Şu ýerde “New Balance”  markasy barada belläp geçeliň.“New Balance”  nähili we haçan öndürilip başlapdyr? 33 ýaşyndaky William Rileý1906-njy ýylda uzak gün aýak üstünde durup, işläp ýadaýan adamlaryň agyrylaryny azaltmak maksady  bilen aýakgap döretmegi ýüregine düwdi.  Şonuň netijesinde hem “New Balance”   kompaniýasy döredi.Onuň öndürýän önümi rahatlygy bilen beýleki markalardan tapawutlandy. 1909-njy ýylda Rileý “Aýakgap ussasy” diýen at bilen köpçülige ýaýrap başlady.

On dokuz ýyl soňra Rileý  ylgaw üçin niýetlenen ilkinji aýakgabyny öndürdi. 1941-nji ýylda sportuň dürli görnüşlerinde geýmek üçin aýakgap öndürýän markalaryň birine öwrüldi.

1972-nji ýyla çenli markanyň özüne mahsus logosy ýokdy. Soňra  dörän logosy Terry  Hekler tarapyndan döredildi. Dizaýner logoda” N” harpy ýerleşdirdi.

2006-njy ýylda dizaýnda täze üýtgeşmeler girizildi. Netijede logo goýy gyzyl reňk edildi.

Häzirki wagtda hem bu marka sport aýakgaplaryň dürli görnüşlerini öndürýär.

Aşgabatda lukman alymlarynyň halkara forumy geçiriler

 

 

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle