TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Nesli ýitip barýan agaç görnüşlerine Di Kaprionyň ady dakyldy

Angliýadaky Kew Royal Botanika bagynda işleýän alymlar, meşhur aktýor Leonardo Di Kaprionyň ýagyş tokaýlaryny goramagy talap eden daşky gurşawy goramak işleri sebäpli ýitip barýan agaç görnüşlerine Leo diýip at bermek kararyna geldi.

Kamerun bilen Nigeriýanyň araçägini kesgitleýän Kamerun tokaýlaryndan tapylan ýitip barýan agaç görnüşlerine gysgaça ‘Uvariopsis dicaprio’ ýa-da ‘Leo’ ady berildi.

Magistralyndan ösýän, açyk sary gülli, kiçijik tropiki, ýaprak dökmeýän, hemişe gök öwüsýän “Uvariopsis dicaprio”, “langlang” maşgalasynyň agzasynyň biri hasaplanar.

Agaç görnüşleriniň Di Kaprionyň adyny bermegi ýüregine düwen alymlaryň biri Martin Çek: “Di Kaprionyň Ebo tokaýynyň talanmagynyň öňüni almakda möhüm orna eýe bolandygyna ynanýarys” -diýdi.

Merkezi Afrikanyň iň uly ýagyş tokaýlaryndan biri bolan Ebo tokaýlygy, Di Kaprionyň sosial mediada ýerleşdirmek arkaly tokaýy ýok etmek synanyşygyna garşy çykmazdan ozal, agaç çapmak boýunça halkara hünärmenleri häkimiýetleri seýrek ösümlikleri we haýwanlary goramaga çagyrdy. Bu tokaýda gorillalar, şimpanze we piller, şeýle hem tokaýdaky täsin ösümlik we gül görnüşleri ýaşaýar.

Leo agajy 2022-nji ýylda Kew alymlary tarapyndan atlandyrylan ilkinji ösümlik görnüşine öwrüldi.

Uzak wagt bäri howanyň üýtgemegi we daşky gurşaw meseleleri boýunça hukuklaryň tarapdary bolup işleýän “Oskar” baýragynyň eýesi Di Kaprio, soňky döwürde ‘Gözleme’ filmi bilen ylmy faktlaryň inkär edilmeginiň dünýäniň soňunyň gelmegine nähili täsir edendigini aýratyn nygtapdy.

Di Kaprionyň 1998-nji ýylda esaslandyran binýady, Afrikadaky pilleri goramakdan başlap, Kaliforniýadaky käbir tebigy ýaşaýyş ýerlerine çenli daşky gurşaw meseleleri boýunça işleýär.

Braziliýanyň daşky gurşaw ministri Rikardo Salles, Prezident Jeýr Bolsonaronyň Amazon tokaýyndaky syýasatyny tankyt eden meşhur aktýor Leonardo Di Kapria “Geplemegi bes et, herekete seret” sözleri bilen garşy çykypdy.

Braziliýanyň jedelli daşky gurşaw ministri Rikardo Salles daşky gurşaw aýratynlygy bilen tanalýan we Golliwudyň dünýä belli aktýorlaryndan biri bolan Leonardo Di Kaprio bilen Amazon söweşine hem giripdi.

 

Trampyň jemgyýetçilik tory işläp başlaýar

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle