MEDENIÝET

Neşiriň täze goşundysy okyjylara ýetirildi

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy okyjylara ýetirildi.Türkmenistanyň Prezidentimiziň milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe we sanly ulgama geçirmek, internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna Türkmenistanyň gatnaşmagyny giňeltmek, elektron neşirleriň mahabatyndan girdeji almak, saýtlary hem-de beýleki web-serişdeleri döretmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly tarapyndan degişli işler geçirildi. Şonuň netijesinde «Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy okyjylara ýetirildi. Okyjylar e-goşundy bilen «www.metbugat.gov.tm» saýtynyň «gazetler» bölüminde tanşyp biler.

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy her hepdäniň duşenbe güni okyjylara ýetiriler. Ondaky materiallar türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanylyp, her bir makala habar žurnalistikanyň döwrebap talaplaryndan ugur alnyp taýýarlanylar. Şeýle-de,  Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirilen gyzykly materiallar elektron goşundyda mynasyp orun alar.

 

 

Ýene-de okaň

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda we Daşoguzda akapella konserti bolar

Aşgabatda kalligrafiýa sungatynyň sergisi açyldy

Türkmenistan Hindistanda Magtymgula bagyşlanan dokumental film surata düşerer

Duşenbede Türkmenistanyň Medeniýet günleri badalga aldy

Eýranyň sergisi geçiriler

Ata Watan Eserleri