TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Neşiriň täze goşundysy okyjylara ýetirildi

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy okyjylara ýetirildi.Türkmenistanyň Prezidentimiziň milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe we sanly ulgama geçirmek, internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna Türkmenistanyň gatnaşmagyny giňeltmek, elektron neşirleriň mahabatyndan girdeji almak, saýtlary hem-de beýleki web-serişdeleri döretmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly tarapyndan degişli işler geçirildi. Şonuň netijesinde «Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy okyjylara ýetirildi. Okyjylar e-goşundy bilen «www.metbugat.gov.tm» saýtynyň «gazetler» bölüminde tanşyp biler.

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» atly hepdelik elektron goşundysy her hepdäniň duşenbe güni okyjylara ýetiriler. Ondaky materiallar türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanylyp, her bir makala habar žurnalistikanyň döwrebap talaplaryndan ugur alnyp taýýarlanylar. Şeýle-de,  Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirilen gyzykly materiallar elektron goşundyda mynasyp orun alar.

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle