Nesip etse äriňdirin….

Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin öýdenokdy. Aýalynyň ýanynda bolsa özüni Hüňkar patyşadan kem saýmazdy. Bir gün agşam ol öýünde:

-E-heý, towukgoran, getir nahary bärik, tizräk. Iki üzüp bir ýalmaýyn – diýip, ýassyga ýassanyp ýatan ýerinden heňkirýär.

-Sytdyk, sen-ä soňky döwürde ulalyp – oňalmadyk bolaýypsyň öýdýän. Eňegiňe ata sakgaly çykypdyr. Senem il ýaly päli pesräk, sadarak bolaýmazlarmy. Möjek ýaly iki üzüp, bir ýalmaýyn däl-de, adam ýaly nesip etse, iýeris diýeniňde begligiňden ýykyljakmy – diýip zeýrenýär.

-Haý-haý, towukgoran, seň-ä bu gün demiň degirmen üweýär-ow. Men kim, maňa akyl öwretjek akmak heleý kim?! Hynnyk-mynnyk etme-de, getir tizräk palawy. Şon-a indi nesip etse-de, etmese-de iki üzüp, bir ýalmarys. Oň üçin…

Sytdyk sözüni soňlap-soňlamanka işikden bir oglanjyk ätledi-de:

-Sytdyk aga, size başlyk derrew gelip-gitsin – diýdi – diýýär.

Başlyk sözüni eşiden Sytdyk palawy-zady unudyp, syçrap ýerinden turaga-da, çagyrylan ýere ýumlugyberse nädersiň.

Hemişekileri ýaly, başlyk bu gün hem beýlekiler bilen birlikde Sytdygy hem eşek ýaly işletdi. Onsuny etdirdi, munsuny etdirdi. Garaz gijäň gylla ýary bolýança öz golunyň astyndakylary öýlerine goýbermedi. Sytdyk sütüni süýnüp, hop-sop bolup öýüne gelse, aýaly gapyny içinden gulplap, eýýäm süýji uka giden eken. Ol ýoňsuz wagt gapyny kakyp duransoň, içeriden naçar sesi eşidilýär:

-Kim – aýt sen!

Gedemligi zerarly bugaryp duran jüýjeli palawdan näumyt galany ýadyna düşüp, agzynyň gyllygy akan Sytdyk şu ýerde ömründe birinji sapar toba gelýär:

-Nesip etse äriňdirin….

Awtoryň ähli makalalaryny okamak üçin

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar