Nesip etse äriňdirin….

Hojagylyç Nazarow

Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy Hojagylyç Nazarow 1937-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Çagyl obasynda doglan. 53 ýyl mugallym bolup işlän. Türkmenistanyň at gazanan mugallymy, halk magaryfynyň otliçnigi, uly mugallym, usulçy mugallym atlaryna mynasyp bolan, bir orden we üç sany medal bilen sylaglanan.
Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy, Gaýrat medalynyň eýesi. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň “Altyn Asyr” bäsleşiginiň ýeňijisi.

Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin öýdenokdy. Aýalynyň ýanynda bolsa özüni Hüňkar patyşadan kem saýmazdy. Bir gün agşam ol öýünde:

-E-heý, towukgoran, getir nahary bärik, tizräk. Iki üzüp bir ýalmaýyn – diýip, ýassyga ýassanyp ýatan ýerinden heňkirýär.

-Sytdyk, sen-ä soňky döwürde ulalyp – oňalmadyk bolaýypsyň öýdýän. Eňegiňe ata sakgaly çykypdyr. Senem il ýaly päli pesräk, sadarak bolaýmazlarmy. Möjek ýaly iki üzüp, bir ýalmaýyn däl-de, adam ýaly nesip etse, iýeris diýeniňde begligiňden ýykyljakmy – diýip zeýrenýär.

-Haý-haý, towukgoran, seň-ä bu gün demiň degirmen üweýär-ow. Men kim, maňa akyl öwretjek akmak heleý kim?! Hynnyk-mynnyk etme-de, getir tizräk palawy. Şon-a indi nesip etse-de, etmese-de iki üzüp, bir ýalmarys. Oň üçin…

Sytdyk sözüni soňlap-soňlamanka işikden bir oglanjyk ätledi-de:

-Sytdyk aga, size başlyk derrew gelip-gitsin – diýdi – diýýär.

Başlyk sözüni eşiden Sytdyk palawy-zady unudyp, syçrap ýerinden turaga-da, çagyrylan ýere ýumlugyberse nädersiň.

Hemişekileri ýaly, başlyk bu gün hem beýlekiler bilen birlikde Sytdygy hem eşek ýaly işletdi. Onsuny etdirdi, munsuny etdirdi. Garaz gijäň gylla ýary bolýança öz golunyň astyndakylary öýlerine goýbermedi. Sytdyk sütüni süýnüp, hop-sop bolup öýüne gelse, aýaly gapyny içinden gulplap, eýýäm süýji uka giden eken. Ol ýoňsuz wagt gapyny kakyp duransoň, içeriden naçar sesi eşidilýär:

-Kim – aýt sen!

Gedemligi zerarly bugaryp duran jüýjeli palawdan näumyt galany ýadyna düşüp, agzynyň gyllygy akan Sytdyk şu ýerde ömründe birinji sapar toba gelýär:

-Nesip etse äriňdirin….

Awtoryň ähli makalalaryny okamak üçin

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!ÝENE-DE OKAŇ

Şwesiýanyň "Jetson Aero" kompaniýasy 92 müň dollara satmak üçin hödürleýän uçýan awtoulaglaryň alyjylara gowşurylmaga taýýardygyny habar berdi. Elektrikli awtoulaglardan soň awtoulag tehnologiýasyndaky öwrülişik uçýan awtoulaglar bolar. Köp kompaniýalar öz uçýan awtoulaglaryny ösdürmek üçin eýýäm uly maýa goýumlaryny goýýarlar. Şeýle kompaniýalaryň biri şwesiýaly "Jetson Aero" kompaniýasy “Jetson One” atly şahsy uçýan awtoulag öndürdi we ony geçen ýyl 92 müň dollara satmak üçin...
ABŞ-nyň Milli allergiýa we ýokanç keseller institutynyň müdiri Dr. Entoni Fauki koronawirusyň “omikron” görnüşiniň pandemiýadan adaty endemiýa tapgyra geçmegiň alamaty bolup biljekdigini aýtdy. Endemiki kesel jemgyýetde hemişe bar. Şeýle-de bolsa, adatça pandemiýada bolşy ýaly, köp sanly adama täsir etmeýär ýa-da jemgyýetiň durmuşyna täsir etmeýär. Faukiniň pikiriçe, “omikron” Covid-19-yň pandemiýadan endemiki tapgyra geçmeginiň alamaty bolup biler, sebäbi başlangyç barlaglar onuň agyr kesele...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag-logistika ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň başynda Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça konteýner gatnawlary üçin bäsdeşlige ukyply nyrhlar kesgitlenip, logistikany ösdürmek üçin...
Iň mynasyp aktýor we aktrisalar gözlenýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly täze taslama başlaýar we bu taslama babatda keşp ýerine ýetirjek aktýorlar üçin kasting yglan edýär. “Atavatan TV” YouTube kanalyndan tomaşaçylara ýetiriljek kinoserial üçin iň mynasyp aktýor we aktrisalary saýlap almak göz öňünde tutulýar. Täze taslamanyň  diňe bir meşhur aktýorlar üçin däl, eýsem öň köpçülik tarapyndan entek tanalmadyk, “gizlenip ýatan” talantlaryň hem...
Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Watanymyzyň bu ugurlarda gazanýan üstünliklerini dünýäde giňden wagyz etmek, türgenleriň sportuň dürli görnüşlerinde gazanýan uly üstünliklerini has-da artdyrmak, bu ugurda döredilýän şertleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde kagyzda neşir edilýän köpçülikleýin...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
915FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar