JEMGYÝET

Nesihatly hekaýa

Ýaşuly adamyň aýaly öz öýünde her gün mesge taýýarlaýardy. Goja her gün aýalynyň taýýarlan mesgelerini golaýyndaky dükana äkidip satýardy. Şeýdip, är-aýal güzeranyny aýlaýardy. Dükanyň eýesi gojanyň getirýän mesgelerini terezide ölçemän alýardy. Emma bir gün dükanyň eýesi gojanyň getiren mesgesini terezide çekip gördi. 900 gramdygyny görüp, gaharlandy. Ertir ýaşuly gelse, ondan munuň sebäbini sorap, soňra mesge almagy bes ederin diýip, dükanyň eýesi öz ýanyndan gaharlanýar.

Ertesi gün irden ýene-de ýaşuly elinde mesgeleri bilen dükana gelýär. Dükanyň eýesi gaharly ýüzi bilen ýaşula mundan beýläk mesge almajakdygyny aýdýar. Ýaşuly gynanyp, dükanyň eýesine ýüzlenip, näme ýalňyşlyk goýberendigini soraýar. Dükanyň eýesi seniň getirýän mesgäňi çekip gördüm, 900 gram çykdy. Bu edeniň üçin utanç dälmi?  – diýýär.

Ýaşuly goja utanyp, başyny aşaklygyna goýberýär. Biziň terezimiz ýok, senden satyn alan 1 kilogram şekeri terezi hökmünde ulanýarys – diýip jogap berýär.

Dükanyň eýesi utanjyndan näme diýjegini bilmedi.

Ine, bu pany dünýä şeýle: kime nähili hormat goýsaňyz, şeýle hormata hem mynasyp bolarsyňyz.

                                                                                              Internet materiallary esasynda taýýarlandy.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara