Nesihatly hekaýa

Ýaşuly adamyň aýaly öz öýünde her gün mesge taýýarlaýardy. Goja her gün aýalynyň taýýarlan mesgelerini golaýyndaky dükana äkidip satýardy. Şeýdip, är-aýal güzeranyny aýlaýardy. Dükanyň eýesi gojanyň getirýän mesgelerini terezide ölçemän alýardy. Emma bir gün dükanyň eýesi gojanyň getiren mesgesini terezide çekip gördi. 900 gramdygyny görüp, gaharlandy. Ertir ýaşuly gelse, ondan munuň sebäbini sorap, soňra mesge almagy bes ederin diýip, dükanyň eýesi öz ýanyndan gaharlanýar.

Ertesi gün irden ýene-de ýaşuly elinde mesgeleri bilen dükana gelýär. Dükanyň eýesi gaharly ýüzi bilen ýaşula mundan beýläk mesge almajakdygyny aýdýar. Ýaşuly gynanyp, dükanyň eýesine ýüzlenip, näme ýalňyşlyk goýberendigini soraýar. Dükanyň eýesi seniň getirýän mesgäňi çekip gördüm, 900 gram çykdy. Bu edeniň üçin utanç dälmi?  – diýýär.

Okap bilersiňiz  "Leýlisaç barada rowaýat" - bagtdan gurlan ymarat

Ýaşuly goja utanyp, başyny aşaklygyna goýberýär. Biziň terezimiz ýok, senden satyn alan 1 kilogram şekeri terezi hökmünde ulanýarys – diýip jogap berýär.

Dükanyň eýesi utanjyndan näme diýjegini bilmedi.

Ine, bu pany dünýä şeýle: kime nähili hormat goýsaňyz, şeýle hormata hem mynasyp bolarsyňyz.

                                                                                              Internet materiallary esasynda taýýarlandy.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.