TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Napoleonyň tagty satyldy

Fransiýanyň we dünýäniň taryhynda uly yz galdyran imperator Napoleon Bonapartyň aradan çykanyna ýene-de iki ýyldan 200 ýyl bolar. Ýöne Fransiýanyň muzeýlerinde we şahsy gymmatlyklar boýunça merkezlerinde meşhur imperatora degişli zatlar heniz hem apalanyp saklanylýar. Ýakynda bolsa onuň tagty satyldy diýip,Fransuz metpugaty habar berdi.

Napoleon Bonapartdan soňra-da, imperatorlaryň ençemesiniň kabul ediş kürsüsine öwrülen bu tagta 500 müň ýewro baha kesilendigi aýdylýar. Osenat söwda öýünde «Kim ýokary?» usulynda geçirilen satylşykda bu tagtyň hyrydary köp boldy. Ahyrynda-da ol ýokarky aýdan nyrhymyzdan satyldy. Ýöne meşhur imperatoryň tagtyny kimiň satyn alandygy mälim edilmedi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle