TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİ

Näme üçin meşhur bolmagy isleýärsiñiz?

– Söhbetdeşligimiziñ şu ýerinde döredijilik ýoluna nähili gadamlar bilen başlandygyñyz hakda biraz aýdyp berseñiz.

– Biz aslynda kim? Biz kim bolmaly? Ilki bilen zehin Hudaý tarapyn berilýär, ýöne, biz muny duýup bilmeýändigimiz sebäpli durmuşyñ ýowuz, bagtly günleri ynsan ömrüne täsir edýär. Ynsanyñ kalbynda çañ basyp ýatan umyt, maksatlaryny, arzuw, hyýallaryny oýarýar. Ynsana täzeçe itergi berýär. Käbirlerini aýdymçy, sazanda, şahyr, döredijilik ýoluna alyp gitse, käbirlerini bolsa, sportda, telekeçilikde ýa bolmasa beýlekilerde meşhurlyga getirýär durmuşyñ öwrümleri. Meniñ diýjek bolýanym: ” Zehin ýokardan berilýär, durmuşyñ öwrümleri onuñ ýüze çykmagyna itergi berýär, hem-de biziñ onuñ kämilleşmegi barada edýän işlerimiz bolsa, onuñ has-da aýdyñlaşmagyna getirýär “.

– Siziñ döredijilik ýoluñyzda halypañyz kim?

– Men ömrümiñ şu günlerine çenli kän kitaplary, çeper eserleri okadym. Birnäçe ýazyjy halypalar bilen duşuşyp, söhbetleşdim. Olardan entek okuwçykam öz maslahatlaryny beren Akgyz Mülkiýewa, soñra Annamuhammet Kirşenow, Nobatguly Rejebow ýaly ussat halypalaryñ adyny belläp geçesim gelýär. Ýöne, halypa dogrusynda aýdanymda, meni özümi bilen günlerimden meniñ ýanymda, ýakynymda bolan, her güni bilen meniñ ömrümde gowy, erbet, añsat, kyn günlerini ýadygär goýan, meniñ üýtgeşik zehin bolup kemala gelmegime sebäp bolan…

– Enem-atam?!

– Ýok-ýok. Ýazgydow Durmuş Ykbalowiç! Men Ýaradandan soñra Durmuşa çäksiz minnetdar bolmaly ynsan. Çünki, Ýaradan maña şeýle zehini beripdir-de men ony duýmandyryn, ýöne, entek çagalyk müçesinden çykmankam men durmuşyñ ýowuz öwrümleriniñ netijesinde kem-kemden özümiñ kimdigimi bildim. Maña meniñ kimdigimi Durmuş görkezdi. Ine, meniñ halypam kim?!

– Siziñ ýeñişleriñiz, gazanan baýrakly orunlaryñyz…

– 2016-njy ýylda ” Ýaşlyk ” ýaýlymynda goýberilýän ” Ylhamly ýaşlar ” atly döredijilik bäsleşigine ” Miras ” , ” Watan ” ýaly şygyrlarym bilen gatnaşyp II baýrakly orny, 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde orta mekdepleriñ arasynda geçirilen döredijilik bäsleşiginiñ etrapara tapgyrynda III orny, 2019-njy ýylda  Türkmenistanyñ Telewideniýe, radiogepleşikler we kinemotagrafiýa baradaky döwlet komitetiniñ we “Nesil” gazetiniñ redaksiýasynyñ şeýle-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyñ bilelikde geçiren ” Berkarar döwletiñ ylham joşguny ” atly döredijilik bäsleşiginde ýeñiji bolup baýrakly orny, şeýle-de şol ýyl Bedew baýramçylygy mynasybetli geçirilen halkara maslahata ” Ahalteke atlary milli gymmatlyklaryñ naýbaşysydyr ” atly öz makalam bilen gatnaşyp, şol maslahatyñ kitabynyñ sahypalarynda makalamyñ orun alyp, hormat haty, gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanmagym, 2019-njy ýylda Türkmenistanyñ Telewideniýe, radiogepleşikler we kinemotagrafiýa baradaky döwlet komitetiniñ ” Aşgabat ” , ” Ýaşlyk ” teleýaýlymlarynda goýberilýän gepleşiklere gatnaşyp, Gahryman Arkadagymyzyñ Berkarar döwletimiziñ bagtyýarlyk döwründe alyp barýan içerki we daşarky syýasatyny, onuñ ýaşlar baradaky edýän yzygiderli atalyk aladalaryny Türkmen telewideniýesiniñ üsti bilen ýaşlaryñ arasynda giñişleýin wagyz-nesihat edýändigim üçin aýry-aýrylykda minnetdarlyk hatyna, şeýle-de şu 2020-nji ýylda Ýaşlar guramasynyñ şeýle-de Goranmak ministrliginiñ “Milli goşun” žurnalynyñ redaksiýasynyñ yglan etmeginde ” Gaýratyñyz egsilmesin, mertebäñiz beýgelsin ” ady bilen internet ulgamynda döredijilik bäsleşigine gatnaşyp ýeñiş gazanmagym, döreden şygyrlarymyñ, makalalarymyñ, ýürek buýsançlarymyñ gazetdir-žurnallarda çap bolmagy, ýa bolmasa, mynasyp görlen şygyrlarymyñ aýdyma geçirilmegi, okaýan ýokary okuw jaýymyz bolan Türkmenistanyñ inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutymyzyñ talyp ýaşlarynyñ Hormatly Prezidentimize bolsun ýürek buýsanjyny has dogrusy ALKYŞNAMA-nyñ sözlerini ýazyp bermegim, onuñ hem şekle geçirilmegi, köp buýsandyryjy işleriñ, zähmetiñ awtory bolmagym meni doly buýsanmaga mejbur edýär.

– Tüweleme, sizi gazanan ýeñişleriñiz, baýraklaryñyz bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Özüñiz ýaly döredijilik bilen meşgullanýan, ylaýta-da şygyr döretmek bilen meşgullanýan deñ-duşlaryñyza aýtjak zatlaryñyz, maslahatlaryñyz.

– Söziñ notasyny bilmeýän, şygyrda saz çalmasyn.

Siziñ geljekde meýilleşdirýän meýilnamalaryñyz barada aýtsañyz.

– Biraz meşhurlyk isleýärin.

– Näme sebäpden?

– Öz ogludygymy, öz dostydygymy, öz jigisidigimi unudyp, taşlanlaryñ dilinde arman bolmak üçin…

Nurmuhammet HAŞYROW, Türkmenistanyñ inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyñ III ýyllyk talyby.

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

Teswirle