TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Näme üçin howa uçarlaryň aýnalary tegelek?

“AZERTAC”-yň habar bermegine görä, geçen asyryň uçarlaryna, ýagny 50-60-njy ýyllara göz salanymyzda uçarlarynyň penjireleri inedördül ýa-da gönüburçly görmek bolar. Ilki hemme zat gowudy, uçarlar tehnika babatda gowy uçýardy, emma wagtyň geçmegi bilen uçarlar has ýokary we has çalt uçup başladylar. Raketa ýüküniň artmagy bilen metal has çalt könelmege başlady. Netijede, aýnalaryň burçlarynda metalyň könelmegi sebäpli uçarda betbagtçylyklar ýüze çykyp başlady. Onuň öňüni almak üçin birnäçe synaglar geçirildi. Synaglaryň netijelerine görä, uçarda döreýän dartgynlar sebäpli penjireleriň burçlarynda demir maddasy has çalt könelýär diýip hasap edildi. Şondan soňra uçaryň berkligi üçin tegelek penjireleri oturdylyp başlandy. Tegelek penjirelerde uçarda döreýän dartgynlar ähli perimetri boýunça deň paýlanýar.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle