TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Näme üçin banan çalt garalýar?

Miwe we gök önüm geçelgesinden täze miwe satyn alýarsyňyz we iki günden soň iýmek isleýärsiňiz diýeliň. Ýöne bir minut garaşyň! Geň bir zat bar. Satyn alýan miweleriňiz ilkinji gün ýaly täze görünmeýär. Üstesine garalýar! Şol täze miweler gysga wagtyň içinde nädip gara bolýar? Mundan başga-da, bize gelýänçä nädip terje bolýar, emma öýe girende garalyp başlaýar?

Iň çalt garalýan miweleriň biri bolan banan näme üçin gara bolýar?

Gynansagam, miweleriň we gök önümleriň köpüsi tekjelerde bolşy ýaly galmaýar, iki günden soň derrew gara bolýar. Hususan-da, banan iň çalt garalýan miwelerden biridir. Köp miweleriň garalmagynyň sebäbi fenol diýilýän birleşmeleriň fermentleriniň üýtgemegi bilen baglanyşyklydyr. Ýöne munuň ýeke-täk sebäbi bu däl. Bananlar uzak ýurtlardan biziň ýurdumyza gelýärkä, bu fermentlerde üýtgeşiklikler bolup biler, ýöne bananyň syýahaty biziň pikir edişimiz ýaly bolmanlygy sebäpli bolup geçmeýär.

Onda bananyň gara öwrülmeginiň öňüni nädip almaly?

  • Bananyň çalt garalmagynyň öňüni almak üçin ony sowadyjyda goýmaly däl.
  • Satyn alýan bananlaryňyzy Gün şöhlesinden goraň.
  • Uzak garaşman iýiň.

02-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Teswirle