Nagt däl tölegli “Starbucks” açyldy

Kofe zynjyry “Starbucks” kompaniýasy “Amazon” şereketi bilen hyzmatdaşlykda ABŞ-da amatly bölüm açdy. Kofeler kofe taýýarlaýan işgärler tarapyndan taýýarlanar, ýöne tölegler sanly görnüşde amala aşyrylar. “Amazon” kompaniýasy “Go” atly hyzmaty bilen ygtybarly depozit bazarlaryny açdy. Köp kompaniýalar nagt däl şahamçalarda-da işleýärler. Dünýäniň köp ýurtlarynda dükanlary we söwda nokatlary bolan “Starbucks” nagt däl şahamçasyny açdy. “Starbucks” kofe dükany, “Amazon” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda, “Amazon Go” ýaly işleýän Nýu-Ýorkda ilkinji nagt däl, hasapçysyz dükanyny açdy. Bölek satuw zynjyrynyň nagt däl dükanynda müşderiler isleseler oturmaga mümkinçilik alarlar ýa-da gelip, islän zadyny alyp, gidip bilerler.

“Amazon” we “Starbucks” hyzmatdaşlygy 2022-nji ýylda azyndan iki sany nagt däl şahamça açar. Bu şahamçalaryň ikisi hem ABŞ-da ýerleşer. Dükanda kassanyň ýoklugy baristalaryň işlemejekdigini aňlatmaýar. Kofeler henizem işgärler tarapyndan taýýarlanar, ýöne kassa ýygymynda töleg garaşmaz. Emeli intellektiň, robotlaryň we sanly ekranlaryň agramynyň artmagy bilen köp markalar şuňa meňzeşler bilen synag geçirýärler. “White Castle” zynjyry “Miso Robotics” bilen hyzmatdaşlykda robot gollary bilen nahar bişirmegi synap görýärkä, “Domino’s Pizza” öz-özi sürýän ulaglary eltip bermek üçin synag edýär. Şeýle hem, “IBM” “McDonald’s” -yň sürýän ýerleri üçin awtomatiki sargyt ulgamyny ösdürýär.

“Starbucks” korporasiýasy Amerikanyň köpmilletli kofehanalary we merkezi Waşingtonyň Sietl şäherinde ýerleşýän iri kompaniýasyry. Dünýädäki iň uly kofehana zynjyry hökmünde “Starbucks” ABŞ-nyň kofe medeniýetiniň ikinji tolkunynyň esasy wekili hasaplanýar. “Starbucks” kofe markasynyň hekaýasy 1971-nji ýylda Sietldaky taryhy “Pike Place Market”-iň iň oňat köçelerinde başlaýar. Hut şol ýerde “Starbucks” ilkinji dükanyny açdy. Müşderileriniň öýlerine alyp gitmegi üçin dünýäniň dürli künjeginden täze gowrulan kofe noýbasy, çaý we ýakymly ysly zatlar hödürlenýär. “Starbucks” irki kofe söwdagärleriniň deňizde gezmek däbini oýandyrýan nusgawy erteki “Mobi-Dik”-den adyny ylham aldy. Kompaniýanyň 83 ýurtda 32660 dükany bar. Bu 32660 dükanyň 18354-si ABŞ-da, Kanadada we Latyn Amerikasynda ýerleşýär. “Starbucks” -yň ýerleşýän ýerlerinde gyzgyn we sowuk içgiler, tutuş noýba kofesi, mikro-toprakly kofe, espresso, kofe latte, doly we ýaprakly çaýlar, şireler, Frappuçino içgileri, konditer önümleri we naharlar bar. Käbir teklipler möwsümleýin ýa-da dükanyň ýerleşýän ýerine mahsusdyr. Ýurda baglylykda köp ýerlerde mugt Wi-Fi hem hödürlenýär.

Kamala Harris 85 minutlyk Prezident boldyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar