TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Nagt däl tölegli “Starbucks” açyldy

Kofe zynjyry “Starbucks” kompaniýasy “Amazon” şereketi bilen hyzmatdaşlykda ABŞ-da amatly bölüm açdy. Kofeler kofe taýýarlaýan işgärler tarapyndan taýýarlanar, ýöne tölegler sanly görnüşde amala aşyrylar. “Amazon” kompaniýasy “Go” atly hyzmaty bilen ygtybarly depozit bazarlaryny açdy. Köp kompaniýalar nagt däl şahamçalarda-da işleýärler. Dünýäniň köp ýurtlarynda dükanlary we söwda nokatlary bolan “Starbucks” nagt däl şahamçasyny açdy. “Starbucks” kofe dükany, “Amazon” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda, “Amazon Go” ýaly işleýän Nýu-Ýorkda ilkinji nagt däl, hasapçysyz dükanyny açdy. Bölek satuw zynjyrynyň nagt däl dükanynda müşderiler isleseler oturmaga mümkinçilik alarlar ýa-da gelip, islän zadyny alyp, gidip bilerler.

“Amazon” we “Starbucks” hyzmatdaşlygy 2022-nji ýylda azyndan iki sany nagt däl şahamça açar. Bu şahamçalaryň ikisi hem ABŞ-da ýerleşer. Dükanda kassanyň ýoklugy baristalaryň işlemejekdigini aňlatmaýar. Kofeler henizem işgärler tarapyndan taýýarlanar, ýöne kassa ýygymynda töleg garaşmaz. Emeli intellektiň, robotlaryň we sanly ekranlaryň agramynyň artmagy bilen köp markalar şuňa meňzeşler bilen synag geçirýärler. “White Castle” zynjyry “Miso Robotics” bilen hyzmatdaşlykda robot gollary bilen nahar bişirmegi synap görýärkä, “Domino’s Pizza” öz-özi sürýän ulaglary eltip bermek üçin synag edýär. Şeýle hem, “IBM” “McDonald’s” -yň sürýän ýerleri üçin awtomatiki sargyt ulgamyny ösdürýär.

“Starbucks” korporasiýasy Amerikanyň köpmilletli kofehanalary we merkezi Waşingtonyň Sietl şäherinde ýerleşýän iri kompaniýasyry. Dünýädäki iň uly kofehana zynjyry hökmünde “Starbucks” ABŞ-nyň kofe medeniýetiniň ikinji tolkunynyň esasy wekili hasaplanýar. “Starbucks” kofe markasynyň hekaýasy 1971-nji ýylda Sietldaky taryhy “Pike Place Market”-iň iň oňat köçelerinde başlaýar. Hut şol ýerde “Starbucks” ilkinji dükanyny açdy. Müşderileriniň öýlerine alyp gitmegi üçin dünýäniň dürli künjeginden täze gowrulan kofe noýbasy, çaý we ýakymly ysly zatlar hödürlenýär. “Starbucks” irki kofe söwdagärleriniň deňizde gezmek däbini oýandyrýan nusgawy erteki “Mobi-Dik”-den adyny ylham aldy. Kompaniýanyň 83 ýurtda 32660 dükany bar. Bu 32660 dükanyň 18354-si ABŞ-da, Kanadada we Latyn Amerikasynda ýerleşýär. “Starbucks” -yň ýerleşýän ýerlerinde gyzgyn we sowuk içgiler, tutuş noýba kofesi, mikro-toprakly kofe, espresso, kofe latte, doly we ýaprakly çaýlar, şireler, Frappuçino içgileri, konditer önümleri we naharlar bar. Käbir teklipler möwsümleýin ýa-da dükanyň ýerleşýän ýerine mahsusdyr. Ýurda baglylykda köp ýerlerde mugt Wi-Fi hem hödürlenýär.

Kamala Harris 85 minutlyk Prezident boldy

Ýene-de okaň

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Teswirle