BILIM

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaşlary 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetiň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat 15:00-da geçiriljek «Açyk gapylar» günine çagyrýar. Ol gün ýaşlar ýokary okuw mekdebi bilen ýakyndan tanyşdyrylar, olara uniwersitete girmek üçin gerekli resminamalar, okuw mekdebinde taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, bejeriş hem-de medeni-köpçülik işleri barada giňişleýin maglumat berler.

Uniwersitetiň salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 18-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 48-98-51, 48-98-52.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri