TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ömri 10 ýyl uzaltmak üçin

Peýdaly gün tertibi, yzygiderli beden maşklary we sagdyn iýmitlenmek ynsan ömrüni üç ýyla çenli uzaldyp biler. Bu barada Amsterdam we Garward uniwersitetleriniň alymlary aýdýarlar. «British Medical Journal» atly ylmy neşir bolsa olaryň geçiren synagy barada gürrüň berýär.

Geçirilen tejribede 100 müň sanly 50 ýaşly adamyň maglumatlary peýdalanyldy. Ylmy işe girişilende olaryň hiç birinde hem kesel ýokdy. 20 ýylyň dowamynda alymlaryň olaryň saglyk ýagdaýyna yzygiderli gözegçilik etdiler. Tejribä gatnaşýan adamlaryň ýolukýan keselleri barada birme-bir maglumat ýygnaldy.

Synagyň netijesinde alymlar temmäkiniň, alkogolyň, ýagy ýa-da süýjini köp iýmegiň, sagdyn iýmitlenmezligiň we sportdan uzak durmagyň ynsan ömrüni kemeldýän närselerdigini tassykladylar.

Şu zatlardan daşda durup, sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän zenanlar ortaça 84,4 ýyl ýaşap bilýärler. Ýöne bulara eýerilmedik ýagdaýynda olaryň ömri 74 ýaşa seýrek ýetýär. Erkeklerde bolsa bu görkeziji 81 we 73 ýaş aralygyndadyr.

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle