TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Motoroladan» täze döwrebap akylly telefon

«Motorola» kompaniýasynyň agzybir işgärleriniň bu akylly telefonyň üstünde işläp ýörenine ençeme wagt geçipdi. Emma muňa garamazdan, «Motorola Edge+» akylly telefon ahyry aprel aýynyň 22-sine müşderilere gowşar. Bu akylly telefonyň ekrany doly gyrasyndan egri şekilde öndürildi. Heniz bu telefonyň bahasy müşderilere mälim edilmedi. Bu akylly telefonyna häzirki wagtda sargytlar gelip başlady. Onuň kamerasy beýleki akylly telefonlaryňka garanyňda, has dury almak üçin niýetlenendir. Şonuň üçin kompaniýanyň hünärmenleri bu akylly telefon surata düşürmäge höwesek müşderiler tarapyndan has hem gyzgyn garşylanmagyna garaşýar.

Ýene-de okaň

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda dolanyşygy 296% ýokarlandy

Teswirle