BIZNES

«Motoroladan» täze döwrebap akylly telefon

«Motorola» kompaniýasynyň agzybir işgärleriniň bu akylly telefonyň üstünde işläp ýörenine ençeme wagt geçipdi. Emma muňa garamazdan, «Motorola Edge+» akylly telefon ahyry aprel aýynyň 22-sine müşderilere gowşar. Bu akylly telefonyň ekrany doly gyrasyndan egri şekilde öndürildi. Heniz bu telefonyň bahasy müşderilere mälim edilmedi. Bu akylly telefonyna häzirki wagtda sargytlar gelip başlady. Onuň kamerasy beýleki akylly telefonlaryňka garanyňda, has dury almak üçin niýetlenendir. Şonuň üçin kompaniýanyň hünärmenleri bu akylly telefon surata düşürmäge höwesek müşderiler tarapyndan has hem gyzgyn garşylanmagyna garaşýar.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy