Fransiýaly awtoulag öndürýän “Renault” şereketi Russiýadaky ähli paýnamalaryny rus hökümetine geçireninden soň Moskwa şäheriniň häkimi sowet döwrüniň meşhur ulagy “Moskwiçi” (“Moskwaly” diýmegi aňladýar) gaýtadan öndürip biljekdiklerini mälim etdi.

Häkim Sergeý Sobýanin “Renaultyň” şäherdäki binasynyň öz hasaplaryna geçirip, şol ýerde “Moskwiç” önümçiligine başlajakdyklaryny habar berdi. Bu binada iň soňky gezek mundan 20 ýyl ozal “Moskwiç” öndürilipdi.

 

 

Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikler geçirýär