TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Mosart festiwalynda kompozitoryň unudylan eseri

Ýakynda Salsburg şäherinde dünýä belli kompozitor Mosartyň hormatyna aýdym-saz festiwaly geçirildi. Festiwaly gurnaýjy Rolando Willazon festiwaly «Mosart ýaşaýar» diýip atlandyrdy. Elbetde, festiwalyň esasy maksady kompozitoryň ölmez-ýitmez eserlerini dünýä ýüzünde has giňden wagyz etmekden ybarat.

Nusgawy sazlaryň müňlerçe janköýerini özüne baglan festiwalyň esasy aýratynlyklarynyň biri kompozitoryň 17 ýaşynda ýazan, häzir bolsa bütinleý diýlen ýaly unudylan «Thamos» atly eseriniň sahnalaşdyrylmagy boldy.

Eserde Tharsisiň keşbini ýerine ýetiren sahna ussady Fatma Saidiň aýtmagyna görä, ol güýç we söýgi hakynda. Eseriň kompozitoryň başlangyç döwürleriniň miwesi bolandygyna garamazdan, onda umumadamzat meseleleri gozgalýar.

Thamos ― müsür faraonlarynyň biri. Onuň taryhy keşbi döwrebap mümkinçilikler bilen täzeden dikeldilipdir. Eseri sahnalaşdyranlaryň esasy haýran galýan zatlarynyň biri bolsa, hamana, bu eser 1773-nji ýylda däl-de, biziň döwrümizde ýazylan ýalydygydyr. Ol ähli talaplara laýyk gelýär, tehnologiýany we seýrek gabat gelýän käbir sesleri ulanmaga hem eser doly mümkinçilik berýär.

Käbir hünärmenleriň pikirine görä, «Thamos» Mosartyň başga bir meşhur eseri ― «Jadyly fleýtanyň» ilkinji nusgasydyr.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle