DÜNÝÄ

Mohammad Galibaf täzeden Eýranyň Mejlis başlyklygyna saýlandy

Eýran Yslam Respublikasynyň Mejlisiniň 12-nji çagyryşyň Başlygy wezipesinde Mohammad Bager Galibaf saýlandy. Bu barada Eýranyň metbugat habar berýär.

Galibaf ýurduň Mejlisiniň 11-nji çagyryşynyň hem başlygy boldy. 2020-nji ýylyň fewralynda geçirilen parlament saýlawrynda syýasatçy 1,2 million ses aldy. 2005-2017-nji ýyllarda Galibaf Tähranyň şäher häkimi boldy. 2005-nji ýylda prezident saýlawlaryna gatnaşdy.

Eýranyň parlament saýlawlarynyň 12-nji çagyryşy 27-nji maýda öz işine başlady. Kanun çykaryjylyk organy bounça saýlawlar 1-nji martda geçirilipdi. Mejlisiň düzüminde 290 deputat bar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenabatda ýoga boýunça ussatlyk sapaklary geçirildi

Merkezi Aziýa-Russiýa parlamentara forumyny guramak meýilleşdirilýär

ÝUNISEF Türkmenistana täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi