BIZNES

Mobil gapjygyny edinsene

Haçan-da öýüňizden söwda etmäge ýa-da başga maksat bilen çykan wagtyňyz içi pully gapjygyňyzy ýanyňyz bilen alyp çykmaly bolýarsyňyz. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky müşderilerine hödürleýän “Rysgal Pay” mobil gapjygy  sizi bu aladadan diňdirer. Bankyň bu hyzmatyndan peýdalanan ýagdaýyňyzda, içi pully gapjygyňy ýanyňda göterip ýörmegiň zerurlygy hem ýok boljaga meňzeýär.  Bu elektron gapjygyň üsti bilen öz tölegleriňizi şeýle ýönekeý, şeýle amatly, şeýle tiz we ygtybarly ýagdaýda töläp bilersiňiz.

Bu Elektron gapjyk – mobil enjamynda gurnalýan programma bolup, ulanyja elektron puly saklamaga we olaryň kömegi arkaly internetde nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmaga ýol berýär. Elektron gapjyk aslyýetinde bank hasabyna meňzeşdir.

“Rysgal Pay” mobil gapjygy nähili edinip bolar?

– Mobil gapjygy programmasy arkaly mobil gapjygyny açyp bolýar.

Gapjygy nähili dolduryp bolar?

  • öňünden tölegiň ýörite kartoçkasyny satyn almak arkaly;
  • internet-bankdan peýdalanmak arkaly;
  • bankomat arkaly;
  • bank pul geçirimini amala aşyrmak arkaly;

töleg terminalyny ulanmak arkaly.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Aşgabatda halkara forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan dünýäniň işewürleriniň üns merkezinde