DÜNÝÄ

Mirasyny itine goýdy

Ata-eneden perzentlere uly mukdarda mirasyň galýandygy baradaky habarlary kän okansyňyz. Bu okaýan habaryňyzda bolsa jemi 5 million dollarlyk mirasyň eýesi ne ogul, ne gyz. Ol Lulu atly köpek.

Ýalňyş okamadyňyz. Lulu amerikaly işewür Bill Dorisiň soňky günlerindäki ýalňyz hemrasy boldy. Doris onuň bilen şeýle bir öwrenişdi welin, durmuşyny onsuz göz öňüne getirip hem bilmedi. Şonuň üçin hem aradan çykmanka, 5 million dollarlyk mirasynyň köpegine galýandygyny wesýet edip gitdi.

Border Kolli tohumly 8 ýaşly Lulu bu mirasdan nähili peýdalanyp biler? Eýesiniň wesýetnamasynda bu-da göz öňünde tutulypdyr. Ýazylyşyna görä, bu serişdäniň ählisi Lulunyň idegine sarp ediler. Jogapkär hem öýüň hyzmatçysy we köpegi idediji Marta Barton. Öý eýesi Bartonyň Luluny idetmegi üçin her aýda gerek bolan mukdarda serişdäni bölüp bermegi müşderisi bolan banka sargap gitdi.

Şeýlelikde, bu gün Lulu dünýäniň iň baý köpekleriniň biri. Marta barton hem wesýetnama görä, ähli serişdäni diňe onuň üçin sarp etmekçi.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Ýene-de okaň

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

BMG-niň Baş sekretary ŞHG-niň sammitine gatnaşar

Eýranda nobatdan daşary prezident saýlawlary 28-nji iýunda geçiriler

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçisi bilen duşuşdy