TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ministr Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçysy Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň möhüm meseleleriniň giň gerimini, şol sanda, durmuş-ykdysady we ynsanperwer häsiýetli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Diplomatlar ynanyşmak we açyk häsiýetlere eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklary barada aýratyn belläp geçdiler.

Dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy berkitmegiň wajyplygyny nygtamak bilen, taraplar işjeň gepleşikleri dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

Telefon arkaly söhbetdeşlik türk tarapynyň başlangyjy esasynda amala aşyryldy.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle