Milli Liderimiz “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, şol mejlisden soňra Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany gowşuryldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň … Continue reading Milli Liderimiz “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy