TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli Liderimiz Türkiýäniň we birnäçe ýurduň döwlet Baştutanlary bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 63 ýaşady. Bu Muhammet Pygamberiň ýaşydyr. Türkmen halkynyň asylly däplerine görä bu ýaşa ýetmek – belent mertebe bolup durýar. Şanly sene mynasybetli türkmen baştutanyna döwlet, hökümet we halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryndan gutlaglar we gutlag jaňlarynyň yzy üzülenok.

Şunlukda özleriniň türkmen kärdeşlerini telefon arkaly Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, şeýle-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şafkat Mirziýoýew dagylar gutladylar. Olar berk jan saglygyny, uzak ömür we türkmen döwletiniň hem-de halkynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Gutlaglaryň ählisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ählumumy parahatçylyk döredijilik işine, dünýä ýurtlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşýan ägirt uly goşandy aýratyn bellenilip geçildi.

Hususan-da Türkiýäniň Prezidenti bolan telefon söhbetdeşliginde dostluky ýurduň baştutany milli Liderimizi 63 ýaşynyň dolmagy – yslam dünýäsinde Muhammet pygamberiň ýaşy hökmünde belent sarpa goýulýan sene bilen gutlap, berk jan saglyk, abadançylyk hem-de ýokary döwlet wezipesinde, jogapkärli we köpugurly işlerinde üstünlikler arzuw etdi.

Rejep Taýyp Ärdogan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitde we dünýäde Aziýanyň kuwwatly döwletleriniň biri hökmünde Türkmenistanyň abraýynyň yzygiderli belende galýandygyny hem-de berkeýändigini, üstünlikli alnyp barylýan Bitaraplyk syýasatynyň sebit durnuklylygynyň hem-de ösüşiniň, şeýle hem ählumumy parahatçylygyň bähbidine gulluk edýändigini belledi. Bellenilişi ýaly, Türkiýe türkmen Lideriniň öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny hemişe goldaýar we doganlyk halkyň üstünliklerine tüýs ýürekden buýsanýar.

Döwlet Baştutanymyz gutlaglar üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine minnetdarlyk bildirip, oňa iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de umumy taryhy kökleri bolan, medeni däp-dessurlary we ruhy-ahlak gymmatlyklary birleşdirýän iki ýurduň we halkyň arasyndaky gatnaşyklaryň uzakmöhletleýin strategik häsiýete eýedigini we häzirki wagtda has okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen aýtdy.

 

Söhbetdeşler häzirki taryhy döwürde täze hil derejesine we many-mazmuna eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklaryna ýokary baha berip, ozal gazanylan ylalaşyklary hasaba alyp ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanlary söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni gatnaşyklaryň depginleriniň ýokarlanýandygyny aýdyp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek baradaky pikiri beýan etdiler.

Milli Liderimiz özara ynam hem-de birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri esasynda halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän gatnaşyklar barada aýdyp, öz türk kärdeşine Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny, esasan-da, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek meselelerinde hemişe goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti özara gyzyklanma bildirýän halkara we sebit syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle-de türkmen döwletiniň Baştutanyny Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko, Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow, Kawkaz musulmanlarynyň «Şeýh-Ul-Yslam» edarasynyň başlygy, GDA-nyň Dinara Geňeşiniň Bilelikde başlyklyk edijisi Allaşükür Paşazade, Yslam Ösüş Bankynyň geňeşçisi Mohammed Ali Al-Madani, Türkmen-Amerikan işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart, şeýle-de «Grosshadern» german klinikasynyň professory, doktor Klaus Parhower dagylar hem telefon arkaly gutladylar.

Olar Türkmenistanyň Prezidentine saglyk, bagt, maşgala abadançylygyny, şeýle-de jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikleri we belentlikleri arzuw etdiler, şonuň ýaly-da ýer ýüzünde umumadamzat gymmatlyklarynyň ilerledilmeginde türkmen Lideriniň öňdebaryjy ornuny aýratyn nygtadylar.

Ýene-de okaň

Messi Ronaldonyň rekordyny täzeledi

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Türkmenistan Portugaliýa ilçi belledi

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Ata Watan Eserleri

Futbol boýunça Aziýanyň kubogy Saud Arabystanyda geçiriler

Teswirle