TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli Liderimiz Nursultan Nazarbaýewe tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti -Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

“Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli gysga wagtda ýeňip geçjekdigiňize berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerinde Sizi hemmetaraplaýyn goldamaga we zerur bolan halatynda ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz Nursultan Abişiwiçe tüýs ýürekden tiz wagtda sagalmagyny, berk jan saglyk we uzak ömür arzuw etdi.

Ýene-de okaň

09-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-11-nji iýun aralygy

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Türkmenistanly tennisçiler Özbegistanyň ýygyndysyny taryhy ýeňiş bilen utdy

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Sähra ýollary göni bolmaýar

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

Teswirle