Milli Eğitim’de Yeni Dönem: Dijital Eğitim

Türkmenistan’da eğitim sisteminin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu nedenle, Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov yeni kabinesini kurarken, ilk atamayı eğitim sektöründen başladı. Türkmen Lider, eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi ve dijital eğitim sisteminin kurulması yönünde ilgili yetkililere talimatta bulundu.

Bunun yanı sıra Eğitimden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toylıyev başkanlığında yapılan toplantıda, dijital eğitim sistemi hakkında konuşuldu. Bu alanda yeni neslin yetiştirilmesi, uluslararası işbirliği ele alındı.

Dijital eğitim sisteminin bütün alanları kapsaması için son teknolojinin bütün alanlara girmesi planlanıyor. Dijital kütüphane, uzaktan eğitim gibi çalışmalar yapılacak.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülkede 1852 orta okul faaliyet gösteriyor. Bu okulların yüzde 66,7’si kırsal kesimde yer alıyor. Okulların yüzde 82’si son modern teknoloji ile donatılmış durumda. Multimedya cihazları ve modern bilgisayar sistemleri kuruldu. Her sene 1 Eylül günü 1.sınıfa giden öğrencilere Devlet Başkanı adından notebook hediye ediliyor.

Ayrıca, ülkede engelli çocuklar için 17 okul bulunmaktadır. Bunların yanında 92 sanat ve müzik okulları faaliyet gösteriyor.

Türkmenistan’da 24 yüksek eğitim kurumu var. 1 Eylül 2016 senesinde Oğuzhan Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi faaliyet başladı. Üniversitelerde 6,6 bin bilgisayar bulunuyor.

2016 yılında Türkmenistan devlet bütçesinden eğitim sektörü için yüzde 31 oranda yatırım yapıldı. Bu da kamu ve sosyal hizmetler için ayrılan para kaynağının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar