Milletlerarası Doğrudan Yatırımlar Açısından Joint venture

Türkmenistan’da son yıllarda joint venture yatırımı artmaktadır. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında verilen bilgiye göre, Türkmenistan petrol sektörüne 600 milyon dolarlık joint venture yatırımı beklenmektedir. Joint venture yatırımın artması bu yatırım modeline olan ilgiyi arttırmıştır. Joint venture konusuna olan artan ilgiyi dikkate alarak “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin genel yayın yönetmeni  Av.Dr.Döwran Orazgylyjow’un yazarı olduğu 2005 yılında yayınlanan “Milletlerarası Doğrudan Yatırımlar Açısından Joint venture” kitabı dikkatinize sunuyoruz.

Kitabın kısa özeti :

Haberleşme ve seyahat araçlarının hızla gelişmesi sonucu dünyamız global bir köy haline gelmiştir. Özellikle, XX yüzyılın ikinci yarımından sonra, globalleşen dünyamızda doğrudan yabancı sermaye yatırımları hızla artmaya başlamıştır. Artan doğrudan yatırımlarında çeşitli yatırım modelleri kullanılmaya başlanmış olup, bu yatırım modellerinden en önemlilerinden birisi de joint venture şeklinde yapılan doğrudan yatırımlardır.

Çalışmamızın esasını oluşturan joint venture, sadece doğrudan yatırımlarda kullanılan bir yatırım modeli olmayıp, özellikle büyük çapta sermaye ve teknoloji gerektiren, risk unsuru taşıyan dev projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılan işbirliği modelidir. Ancak, çağımızda bu tür projeler genellikle milletlerarası nitelik taşımakta ve çok uluslu teşebbüslerin katılımıyla oluşturan joint ventureler tarafından hayata geçirilmektedir.

Çalışmamızın amacı, Türk Hukuku bakımından joint venturenin tanıtılması, benzeri hukuki ilişkilerden farklarının belirlenmesi, Türk hukuk sistemi anlamında hukuki niteliğini ortaya konulmasıdır. Bununla birlikte, joint venture genellikle milletlerarası doğrudan yatırımlarda kullanılan bir yatırım aracı olduğu için, joint venturenin Türk milletlerarası yatırım mevzuatı içindeki yerini tespit etmektir.

Çalışmamızın iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, joint venturenin Türk hukuku açısından tanımı, unsurları, hukuki niteliği, benzeri oluşum ve yatırım modellerinden farkı ve joint venturenin Türk hukuk sistemi içindeki yeri hakkında bilgi verilecektir. Bu bölümde ayrıca Türk şirketler hukuku hakkında genel bilgi verilecektir. Bu değerlendirmeyi yapmamızın esas gayesi, joint venturenin genellikle sermaye katılımlı olarak kurulması, bunun sonucu olarak, temel sözleşme ilişkisinden ayrı bir teşebbüsün ortaya çıkmasıdır. Çalışmamızın birinci bölümü, Türk hukukunda joint venture ortaklarının hak ve borçları ile joint venturenin sona ermesi hakkında genel bilgi verilmekle sona erecektir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde, öncelikle milletlerarası doğrudan yatırımlar hakkında genel bilgi verilecektir. Milletlerarası doğrudan yatırımlar genel olarak incelenirken, milletlerarası doğrudan yatırımların ülkeye giriş şekilleri hakkında bilgi verilecek olup, joint venturenin bir doğrudan yatırım aracı olma özelliği ortaya konulacaktır. Bu bölümde ayrıca, milletlerarası yatırım aracı olarak joint venturenin tercih edilme nedenleri incelenecektir. Bununla birlikte, milletlerarası joint venture çeşitleri hakkında bilgi verilecek olup, joint venturenin Türk milletlerarası yatırım hukuku içindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle, Türk hukuk sistemindeki milletlerarası yatırımlara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Milletlerarası joint venturenin milletlerarası niteliğinden dolayı, kanunlar ihtilafı konusu önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda joint venture yapısı içinde yer alan temel sözleşme ve satelit sözleşmeye uygulanacak hukuk tespit edilmeye çalışacaktır. Joint venturenin ikinci türü olan sermaye katılımlı joint venturede ku¬rulacak şirketlere uygulanacak hukuk, temel sözleşmeden farklı olarak ortaklık statüsüne tabi olacak olup, bu konuda ayrıca incelenecektir.

Milletlerarası joint venturede uyuşmazlıklar genellikle tahkim yöntemi ile çözümlenmektedir. Çalışmamız esasen milletlerarası doğrudan yatırımlar açısından joint venture olduğu için bu kısımda ayrıntıya girilmeyecek ve tahkimin Türk hukukundaki yerine değinilmekle yetinilecektir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar