TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Milan ýene-de sungat bilen duşuşýar

Italiýada sanjym derejesi iň ýokary bolan Milan şäheri, iki ýyldan soň medeniýet we sungat pudagynda öňki şöhratyny gazanyp başlady. Dünýäniň dürli künjeklerinden Milan şäherine gelen sungat söýüjiler, sentýabr aýynda operadan häzirki zaman sungatyna, dizaýndan moda çenli ähli sungatlaryň lezzetini aldy. Ýurduň ykdysadyýetiniň öňdebayrjy pudaklarynyň biri bolan sungat we moda ulgamyndan tutuş şäher, hat-da tutuş ýurt hem uly girdeji gazanýar.

 

Dünýäniň iň garry ekizleri

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle