JEMGYÝET

Migrasyon İdaresi Online pasaport hizmeti şuan faaliyette

Türkmenistan Migrasyon İdaresinin resmi sitesinde yer alan habere göre 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uluslararası pasaportlar için online başvuru imkanıının getirileceği duyurulmuştur. Günümüz itibariyle Türkmenistan’ın Uluslararası Pasaportunu online başvurma hizmetini sunan Migrasyon İdaresinin   https://eapp.migration.gov.tm/Default.aspx  linki şuan faaliyet ediyor.

 Yeni sistemin faaliyete başlaması ile tüm evrakların Migrasyon İdaresine gitmeden internet üzerinden Migrasyon İdaresine sunma imkanı getirilmektedir. İlgilenen kişilerin yukarıda verilen linke tıklamaları durumunda başvuru için hangi şartların talep edildiğini öğrenme imkânına sahip olacaktır. Buna göre, bu işleme başlayabilmek için cep telefon numaranın kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü başvuru kodu bu numaradan verilecektir.  Başvuru ile ilgili şartları Türkmence olarak aşağıda paylaşılmaktadır. Belirtmek gerekir ki, Türkmenistan biometrik pasaportunun en önemli özelliklerinin biri parmak izinin okunması sisteminin getirilmiş olmasıdır. Yeni sistemle, tüm ilgili belgelerin online olarak başvurulması, daha sonra sisteme kayıt ettirilen sms üzerinden gelen bilgi dahilinde Migrasyon İdaresinden işlemleri tamamlamaları gerekecektir. 

 

Önemli Açıklama : ATHA Grubu olarak, sadece, Migrasyon İdaresinin resmi sitesinde yer alan bilgileri  derleyerek haber yapmaktayız. Yaptığımız haber danışmanlık kapsamında olmayıp, sadece haber aktarma kapsamındadır. Bu konuda daha fazla resmi açıklama olduğu takdirde Siz değerli okurlar ile paylaşılacak olup, daha fazla bilgi isteyenlerin doğrudan Migrasyon İdaresinin bilgi alma sistemi üzerinden başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Haberlerimizdan anında haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Paylaşılan Sosyal Medya Hesaplarımız:

 

Resmi Line Hesabımız

https://line.me/R/ti/p/@vsi3560q    

 Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/    

 

IV.Şu aşakdaky maglumatlary girizmeli: 1.doglan ýeri;

2.ýaşaýan ýeri;

3.bar bolan halatynda daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň) raýatynyň pasporty (pasportlary) ýa-da onuň (olaryň) ornuny tutýan resminamasy (16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň ata-enesiniň ikisiniň ýa-da olaryň biriniň beýleki daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň) pasporty (pasportlary);

4.maşgala ýagdaýy;

5.harby gulluga degişliligi;

6.işleýän, okaýan ýeri;

7.telefon belgileri we elektron salgy.

 

V.Talap edilýän resminamalaryň sanawyna laýyklykda şol resminamalaryň elektron nusgalaryny arzanyň ýanyna goşmaly.

ÜNS BERIÑ!

 

Aşakda görkezilen resminamalaryň sanawy bilen tanyşyp, özüňize degişli bolan we arzanyň ýanyna elektron nusgalaryny goşmaly resminamalary öňünden kesgitläň. Elektron arza girizilen maglumatlara baglylykda zerur bolan resminamalaryň sanawy saýtda peýda bolar:

 

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawy:

1.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin arzasy (goşulýar);

2.30mm x 40mm ölçegde bir sany reňkli surat (suratyň arka tarapy ak reňkde);

3.Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we onuň nusgasy (16 ýaşyna ýeten raýatlar üçin);

4.Dogluş hakynda şahadatnama we onuň nusgasy (raýatyň dogluş hakynda şahadatnamasy hem-de dogluş hakynda nama ýazgysy saklanyp galmadyk halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň ýokdugy baradaky delilhaty);

5.Hemişelik ýaşaýan ýeri hakynda 1 aý möhlet bilen delilhaty (üns beriň, hemişelik ýaşaýan ýeri hakynda kepilnama berlen gününden başlap 1 aý möhlet bilen hereket edýär. Resminamalaryň asyl nusgalary Gullugyň edaralaryna hödürlenen wagty kepilnamanyň hereket edýän möhleti geçmedik bolmaly. Türkmenistanyň çäklerinden daşary hemişelik ýaşamak üçin giden Türkmenistanyň raýatlaryndan delilhaty talap edilmeýär);

6.Türkmenistanyň çäklerinden daşary hemişelik ýaşamak üçin giden Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletinde ýaşaýandygyny tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

7.Nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnama we onuň nusgasy (raýatyň nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamasy hem-de nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakyndaky nama ýazgysy saklanyp galmadyk halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň ýokdugy baradaky delilhaty);

8.Harby bilet we onuň nusgasy ýa-da harby gulluga degişliligi barada harby wekillikden kepilnama (harby gullukçylar üçin gulluk şahsyýetnamasy);

9.Harby gullukçylar üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň rugsat haty (hereket edýän möhleti 6 aý);

10.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin döwlet pajynyň töleg kagyzy ýa-da pasport almak (çalyşmak) üçin döwlet pajyny tölemekden boşadylandygyny tassyklaýan resminama;

11.16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň ata-eneleriniň Türkmenistanyň raýatynyň pasportlary we olaryň nusgalary;

12. 16 ýaşyna ýetmedik çagalara Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty resmileşdirilende, aýratyn halatlarda, aşakdaky resminamalar talap edilip bilner: â—¾Çaganyň atasy hakyndaky maglumatlar çaganyň dogluş hakynda şahadatnamasynda çaganyň enesiniň arzasy esasynda görkezilen halatynda, RÝNÝ edaralary ýa-da daşary ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary tarapyndan berlen 27-nji görnüşdäki kepilnama;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri aradan çykan halatynda, aradan çykan ata-enäniň ölüm hakynda şahadatnamasy we ata-enesiniň biriniň Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny almak baradaky 1-nji görnüşindäki arzasynyň nusgasy;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri nam-nyşansyz gidendigi diýlip yglan edilen halatynda, şahsyň nam-nyşansyz gidendigini tassyklaýan resminama;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri ata-enelik hukugyndan mahrum edilen halatynda, ata-enesiniň ikisiniň ýa-da olaryň biriniň ata-enelik hukugyndan mahrum edilendigi barada resminama;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri raýatlygy bolmadyk adam bolan halatynda, çaganyň ata-enesiniň biriniň raýatlygy bolmadyk adamyň şahsyýetnamasy;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri tussag edilen halatynda, tussag edilendigini tassyklaýan resminama we pasportlarynyň (pasportynyň) nusgasy;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri Türkmenistanyň çäklerinden hemişelik ýaşamak üçin daşary ýurt döwletine giden halatynda, pasportlarynyň (pasportynyň) nusgasy;

â—¾Çaganyň ata-enesiniň nikasy bozulan halatynda, ýa-da çaga babatda atalygy anyklanan bolsa, Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan ata-enesiniň biriniň Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we ata-enesiniň beýlekisiniň pasportynyň nusgasy;

â—¾Çaganyň atalygynyň anyklanandygy döwlet tarapyndan bellige alnan bolsa, çaganyň atalygynyň anyklanylandygy hakynda şahadatnamasy we onuň nusgasy.

 

13.16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň ata-enesiniň ikisiniň ýa-da olaryň biriniň beýleki daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň) pasporty (pasportlary) ýa-da onuň nusgasy (nusgalary), şol resminamalar bar bolan halatynda;

14.Kanuny wekil diýlip bellenen raýatyň wekilliginiň hukugyny (kanunylygyny) tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

15.Kanuny wekil diýlip bellenen raýatyň pasporty we onuň nusgasy;

16.Şahsy maglumatlaryny üýtgeden raýatyň şahsy maglumatlarynyň üýtgedilendigini tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

17. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty ýitirilen ýa-da ogurlanan halatynda: â—¾Türkmenistanyň çäklerinde: pasportyň yitirilendigi ýa-da ogurlanandygy barada Türkmenistanyň içeri işler edaralary tarapyndan berlen kepilnama;

â—¾Türkmenistanyň çäklerinden daşarda: pasportyň yitirilendigi ýa-da ogurlanandygy barada daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen kepilnama ýa-da daşary ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary tarapyndan berlen ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnama ýa-da olaryň nusgalary;

 

18.Pasport almak üçin ýüz tutýan adamyň barmak yzynyň (yzlarynyň) alynmagyna, şeýle hem onuň goluny çekmäge päsgel berýän ýagdaýlaryň bardygyny güwä geçýän degişli resminama ýa-da lukmançylyk delilhatlary;

19.Daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň) raýatynyň pasporty (pasportlary) ýa-da onuň (olaryň) ornuny tutýan resminamasy we onuň nusgasy, şol resminamalar bar bolan halatynda;

20.Arzany dolduran raýatyň pasporty we onuň nusgasy;

21.Zerur halatlarda beýleki resminamalar hem talap edilip bilner.

 

Bellik: Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna laýyklykda arzaçy tarapyndan haýsydyr bir resminama berilmäge mümkinçilik bolmadyk halatynda onuň arzasy we oňa goşulan beýleki resminamalary Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň rugsady boýunça kabul edilip bilner.

 

VI.Maglumatlar tassyklanandan soň, arzany kompýuteriň ýadynda saklap ýa-da çap edip bilersiňiz. Arzanyň haýsy tapgyrda seredilýändigi barada SMS we email arkaly Size habar ugradylar.

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIV mejlisi geçirildi

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri