TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Microsoft” kompaniýasy üstünliklere doýmaýar

Tehnologiýa we programma üpjünçiligi ägirdi “Microsoft”, geçen ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda arassa girdejisiniň we girdejisiniň artandygyny habar berdi.Geçen ýylyň oktýabr-dekabr aýlaryny 2022-nji maliýe senenamasynyň ikinji çärýegi hökmünde kabul eden “Microsoft”, balans hasabatyny yglan etdi.

Şoňa görä-de, geçen ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda kompaniýanyň arassa girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 21 göterim ýokarlanyp, 18,8 milliard dollara ýetdi. Kompaniýanyň arassa girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen 15,5 milliard dollar boldy.

Kompaniýanyň paýdan alýan girdejisi hem bu döwürde 2,03 dollardan 2.48 dollara çenli ýokarlandy. Ýokarda agzalan döwürde “Microsoft”-yň girdejisi 43,1 milliard dollardan 51,7 milliard dollara çenli 20 göterim ýokarlandy.

“Microsoft” korporasiýasy ABŞ-da ýerleşýän köpmilletli tehnologiýa kompaniýasydyr. Kompýuter programma üpjünçiligini, elektron enjamlaryny, şahsy kompýuterleri we IT hyzmatlaryny ösdürýär, öndürýär, ygtyýarnama berýär we satýar. Kompaniýanyň iň meşhur programma üpjünçiligi “Microsoft Windows” we “MS-DOS” operasiýa ulgamy maşgalalary, “Microsoft Office” toplumy, “Bing” gözleg motory, “Internet Explorer” we “Edge” web brauzerleridir. Meşhur enjam önümleri “Xbox” wideo oýun konsollary, “Microsoft Hololens” wirtual hakykat äýnegi we “Microsoft Surface” duýgur ekran şahsy kompýuter önümi maşgalasydyr. 2016-njy ýyla çenli “Microsoft” dünýädäki iň uly programma üpjünçiligini dörediji we dünýäniň iň gymmatly kompaniýalarynyň biridir. Kompaniýanyň ady “mikrokompýuter” (mikrokompýuter) we “programma üpjünçiligi” (programma üpjünçiligi) sözleriniň utgaşmasydyr.

“Microsoft” 1975-nji ýylyň 4-nji aprelinde Pol Allen we Bill Geýts tarapyndan esaslandyryldy. Iki adamyň maksady, “Altair 8800” kompýuter ulgamy üçin “BASIC” terjimeçilerini ösdürmek we satmakdy. Kompaniýa 1980-nji ýyllaryň ortalarynda “MS-DOS” bilen şahsy kompýuterler üçin operasiýa ulgamy bazarynda agdyklyk edip başlady we soňra “Microsoft Windows” bilen öňdebaryjylygyny dowam etdirdi. 1986-njy ýylda köpçülige ýetirildi. Gymmatly kagyzlaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen üç dollarlyk milliarder döretdi we “Microsoft”-yň 12,000 işgäri millioner boldy. Kompaniýa 1990-njy ýyllardan bäri operasiýa ulgamy bazaryndan has giňeldi we uly göwrümli kärhanalar gazandy. Iň uly gazananlary, 2016-njy ýylyň dekabrynda 26,2 milliard dollara satyn alan “LinkedIn” we 2011-nji ýylyň maý aýynda 8,5 milliard dollara satyn alan “Skype Technologies”-dir.

Akmyrat Bäşimow: gülkiniň gerçegi

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle