JEMGYÝET

Metjitlere barmak çäklendirmesi ýatyryldy

Türkmenistanda ähli arassaçylyk-gigiýena şertlerini berjaý etmek şerti bilen metjitler dini ybadatlary ýerine ýetirmek üçin açyldy. Bu barada orient.tm internet neşiri habar berýär.
Habarda ýurdumyzdaky ähli metjitler adaty ýagdaýda dini ybadatlar üçin açyldy. Ýöne anna günlerindäki juma namazynyň ýola goýulmagy barada soňra goşmaça maglumat berler.
Juma namazy anna günleri günortan wagtlarynda köpçülikleýin okalýan namazdyr.
Şeýle hem habarda metjitleriñ girelgelerinde sanitar nokatlary döredilip, ol ýerde metjitde  ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak şertlerinde dini ybadatlary ýerine ýetirmek babatda bildirişler ýerleşdirilipdir.
Geçen ýylyñ 13-nji iýulynda metjitlere barmaga çäklendirme girizilipdi.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmenhowayollary-halkara-howa-gatnawlary-boyunca-gosmaca-habar-berler/

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara