TEHNOLOGIÝA

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we onlaýn hyzmatlary dizaýn edýär, ösdürýär we satýar. Köpümiziň bilşimiz ýaly, “Apple” kompaniýasyny Stiw Jobs, Stiw Wozniak we Ronald Waýne dagynyň esaslandyrandygyny bilýäris, emma Ronald Waýne 12 günüň içinde kompaniýadan öz paýyny yzyna aldy. “Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylda Stiw Jobs we Stiw Wozniak tarapyndan esaslandyrylanda, munuň dünýäde ilkinji trillion dollarlyk kompaniýa boljakdygyna bihabardylar, ikisi-de talyp, Jobs biznes, Wozniak bolsa  inženerçilik boýunça hünärmen. Ikisiň bilelikdäki döreden “Apple I” kompýuteri meşhurlyk gazanmasa-da, 1977-nji ýylda çykan “Apple II” bilen “Apple” -iň orny güýçlenip başlady. Birnäçe ýylyň içinde Stiw Jobs we Stiw Wozniak kompýuter dizaýnerçilik işini ele almak bilen önümçilikde öňdäki orunlara geçmegi başarypdylar. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bilýän “Apple” kompanýasyna öwrülýänçä, kompaniýada işden aýrylmak, işden aýyrmak we başga-da şowsuzlyklar köp boldy.

STIW JOBS gaýdyp geldi!

Bu 11 ýyllyk döwürde, “Apple” kompaniýasy maliýe maksatlaryny yzygiderli ýitirýän we dolandyryjylary yzygiderli çalyşýan kompaniýa öwrülmegi, az hem bolsa kompaniýanyň ösüşine yaramaz täsirini ýetirdi. Stiw Jobs “Apple”-den işden kowlandygyna garamazdan, işinden ýüz öwrüp bilmejekdigine düşündi we “NeXT Computer”-i esaslandyrdy. “NeXT Computer” meşhurlygy we şol döwürde dünýäniň öňde baryjy kompýuter kompaniýasy  bolmagy bilen 1996-njy ýylda “Apple”  bu kompaniýany satyn aldy. Şeýlelik bilen Stiw Jobs ýene-de “Apple” kompaniýanyň başyna geçdi.

Apple Computers Inc.” – dan  “Apple Inc.” geçilmegi

2007-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda “Macworld” sergisinde eden çykyşynda Jobs “Apple Computer Inc” -iň “Apple Inc.” ady bilen tanaljakdygyny mälim etdi we has hem sarp ediş elektronikasyna ýagny akylly telefonlara we telewizorlara geçjekdigini aýtdy. Kompaniýa ýolbaşçylyk etmegi bilen Stiw Jobs önümleriň gerimini giňeltdi we “iPod” -y işe girizdi. Soň bolsa, “iPhone” we “iPad” ýaly düýbüni tutujy önümleri çykardy.

 

Häzirki wagtda “Apple Inc.” kompaniýasynyň önümleri

1.”Macintosh” – ilkinji kompýuteri

 • iMac 1998 ýylda çykdy, iş stolunda işlenilýän kompýuter
 • Mac Mini – 2005 ýylda çykdy, kiçi iş stoly prosessor
 • MacBook Pro – 2006 ýylda çykdy, professional noutbuk
 • Mac Pro – 2006 ýylda çykdy, professional iş stoly prosessor
 • MacBook Air – 2008 ýylda çykdy, inçe we has ultra professional noutbuk

2. iPod – 2001-nji ýylyň oktýabr aýynda çykarylan sanly aýdym-saz pleýeri

3.iPhone – 2007-nji ýylyň ýanwar aýynda “Macworld” sergisinde tanyşdyryldy

 • Ilkinji nesil iPhone 2007-nji ýylda (4 GB) we (8GB) görnüşinde çykdy
 • iPhone 3G 2008-nji ýylyň 11-nji dekabrnda çykdy, 3G ulgamynagoldaw goşdy we GPS nawigasiýa döredildi
 • iPhone 4 we iPhone 4s – 2010-nji ýylyň 7-nji iýunda çykaryldy.“Apple A4”prosessor, güýçlendirilen oýun üçin giroskop , LED fleşkaly 5MP kamera, öň tarapdaky VGA kamerasy we FaceTime wideo çagyryşy bar.
 • iPhone 5, iPhone 5s we iPhone 5c – 2012-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda çykaryldy. Onda 4 dýuým displeý, 4G LTE birikmesi we kämilleşdirilen “Apple” A6çipi bar.
 • iPhone 6, iPhone 6s we iPhone 6 plus – 2014-nji ýylyň 9-nji sentýabrynda çykarylyp,12 MP arka kamera köpeldildi, 5 MP FaceTime kamera, şol sanda 3D Touch atly täze tehnologiýalary bilen tanyşdyrdy.
 • iPhone 5 SE – 2016-njy ýylyň 21-nji martynda “Apple” 5S bilen soňky gezek ulanylan 4 dýuým ekran ululygy we 6S bilen içerki enjamy diýen ýaly ilkinji nesil “iPhone SE ” -ni hödürledi
 • iPhone 7 we iPhone 7 plus – 2016-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda kämilleşdirilen ulgam we grafiki öndürijiligi, suwa garşy goragly çykaryldy.
 • iPhone 8 we iPhone 8 plus – 2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda “Apple” has çalt prosessor, kämilleşdirilen ekran tehnologiýasy, kamera ulgamlaryny kämilleşdirmek we simsiz zarýad bermek bilen tapawutlandyrylyp çykaryldy.
 • iPhone X – 2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda, öý düwmesini aýyrdy, iPhone serisinin enjamlaryny üýtgeşmeleri ýüz tanamak tehnologiýasyny goşdy we – less öndürilen simsiz zarýad tehnologiýasyndan peýdalanyp täze nesil telefonyny hödürledi
 • iPhone XS we iPhone XS Max 2018-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda öndürildi. “Super Retina” displeýleri, surat we wideo aýratynlyklaryny hödürleýän has çalt we kämilleşdirilen goşa kamera ulgamy, smartfonda ilkinji 7 nanometr çipi – indiki nesil Neýron dwigateli bolan A12 Bionic çipi – has çalt “Face” ID, has giň stereo ses we goşa SIM-i iPhone-a hödürleýär.
 • iPhone XR 2018-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda öndürildi.  6,1 dýuýmlyk suwuk retina ekrany, indiki nesil neýron dwigateli A12 Bionic çipi, TrueDepth kamera ulgamy, Face ID we ösen smartfonda iň ösen LCD bilen ähli ekranly aýna we alýumin dizaýny bilen gelýär. bir kamera obýektiwini ulanyp, dramatik portretleri döredýän kamera ulgamyny hödürledi.

                   • iPhone 11, iPhone 11 Pro we iPhone 11 Pro Max – 2019-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda hödürlendi. “Ultra-Wide 12mp” kamerasy, “iPhone XR” -dan 1 sagat uzak dowam edýän batareýa we IP68 ýaly täze aýratynlyklary goşmak bilen, “iPhone XR” ýaly aýna we alýumin dizaýnyny saklaýar.suwa we tozana garşylyk derejesi. “IPhone 11 Pro” we “iPhone 11 Pro Max” -da täze dokma mat aýna we poslamaýan polat dizaýny we Ultra Wide, Giň we Telefoto kamerasy bar. “IPhone 11 Pro” seriýalynyň batareýasynyň ömri “iPhone XS” we “XS Max” -dan 5 sagat köp dowam edip biler. Şeýle hem, “iPhone 11 Pro” we “Pro Max” -da 800 nit ekranyň ýagtylygyna ukyply täze “Super Retina XDR OLED” ekrany bar. “Apple” -iň 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda yglan eden ähli täze “iPhone” -larynda üçünji nesil “Neural Motor” bilen “ A13 Bionic” çipi, “Apple U1” çipi, giňişleýin ses oýnamak, pes ýagtylyk surat rejimi we kämilleşdirilen “Face ID” ulgamy bar.

 • iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro we iPhone 12 Pro Max- täze modelleri 13.10.2020-nji senesinde tanyşdyryldy. “Iphone”– nyň garaşylan bu modeli dizaýyny “iPhone 5” modeline meňzeýär.Öňküsinden “4 esse” çydamly daşky korpusy bilen tapawutlanýan telefon şol bir wagtda apparat aýratynlyklary we 5G goldawy bilen “iPhone” – laryň arasynda aýratyn orny eýeleýär. Ähli täze modeller 5G ýokary tizlikli internet ulgamy bilen geldi. Şol bir wagtyň özünde bu ekranyň piksel dykyzlygy 460 ppi we täzeleniş tizligi 60Hz barabar. “FaceID” (eýesiniň ýüzüni tanaýan) tehnologiýasyny öz içine alýan akylly telefon birnäçe aýratynlyga eýedir. Telefonyň arka tarapynda goşa kamera duş gelýäris. Bu kameralaryň birinde 12MP F / 1.6 draýwer bar, beýleki kamerada 12MP durulyk we F / 2.4 draýwerli ultra giň burç ulgamyny hödürleýär. 5nm arhitekturasy bilen öndürilen “Apple” -iň “A14 Bionic” prosessor bilen işleýän “iPhone 12” 5nm prosessor ulanan kompaniýanyň ilkinji smartfonydyr. Bu enjamyň 6 prosessor ýadrosy we 4 grafiki ýadrosy bar. “Apple” kompaniýasynyň habar bermegine görä, bu prosessor islendik “android” telefonyndan 50 göterim çalt işleýär.

 1. 4. iPad : 2010-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda “Apple” köp garaşylýan media planşeti“ iPad” -y  tanyşdyrdy.“ iPad”  e-kitap, surat, wideo, aýdym-saz, söz işläp resminamalaryň, wideo oýunlary, şol sanda multimediýa formatlara touch funksiýasyny bilelikde hödürleýär.
 • 2011-nji ýylyň 2-nji martynda “Apple has çalt prosessor şeýle hem öň we arka kamerasy bilen iPad 2  -ni hödürledi.
 • 2012-nji ýylyň 7-nji martynda iPad 3 çykdy. Verizon, kämilleşdirilen A5Xprosessor we Retina displeýinden LTE hyzmatly iPad hödürlendi.
 • 2012-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda “ Retina displeýli iPad”hökmünde satylan iPad 4çykdy . Döwrebaplaşdyrylan A6X prosessoryny goşdy we adaty 30 pinli dok birleşdirijisini ähli sanly ýyldyrym birleşdirijisi bilen çalyşdy.
 • 2013-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda “Apple” Retina Display” bilen “ iPad Air we iPad Mini  -ni hödürledi , ikisinde-de 64 bitli “Apple A7” prosessor bar.
 • “ iPad Air 2 2014-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda hödürlendi. Onda has gowy grafika  we kameranyň has kämilleşdirilen görnüşi hem-de ownuk täzelenmeler goşuldy. Şol bir wagtyň özünde “ iPad Mini 3 çykdy.
 • 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda “Apple” , “ Smart Keyboard”we “Apple Pencil” atly iki sany täze garniturany goldaýan 10.5 dýuýmlyk ekrana eýe täze iPad Pro hödürledi.

 1. 5. Apple Watchakylly sagadyTim Kuk tarapyndan 2014-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda saglyk we bedenterbiýe yzarlaýyş önümi hökmünde hödürlendi we 2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde çykdy.
 • “Apple Watch” -iň ikinji nesli “ Apple Watch Series 22016-njy ýylyň sentýabr aýynda  suwa garşylygy, has işjeň we çalt prosessor we has ýagty displeýi bilen çykaryldy.
 • “Apple Watch” -iň üçünji nesli “ Apple Watch Series 32017-njy ýylyň 12-nji  sentýabr aýynda LTE öýjükli aragatnaşygy üpjün edijisi bilen çykardy.
 • “Apple Watch” -iň dördünji nesli “ Apple Watch Series 42018-njy ýylyň 12-nji  sentýabr aýynda täze displeýi, elektrokardiogrammany we güýz kesgitlemesini öz içine alýan sagady hödürledi
 • “Apple Watch” -iň bäşinji nesli “ Apple Watch Series 5 2019-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda “Apple” täze magnetometr, has çalt prosessor we hemişe hemişe görkezilýän täze sagadyny hödürledi.
 • “Apple Watch” -iň altynjy nesli “ Apple Watch Series 6 2020-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda “Apple” beýleki fitnes aýratynlyklarynyň arasynda gana kislorod ölçemegi we EKG-leri görkezmek bilen, täze nesil sagadyny hödürledi. Şeýle hem, şol aýyň 18-sinde Apple Watch SE”-ni hödürledi.

 1. 6. Apple TV” sanly media pleýerwe “Apple ” tarapyndan işlenip düzülen we  mikrokonsol, aýdym-saz, wideo, wideo oýunlary ýa-da belli bir ekranyň ekrany ýaly wizual we ses mazmuny üçin sanly maglumatlary alyp bilýän kiçi tor enjamy we güýmenje enjamy. “Apple TV” HDMI laýyk gelýän çeşme enjamy. Görmek we  ulanmak üçin  HDMI kabeli arkaly ösen kesgitli ýa-da ýokary kesgitli giň ekranly telewizora birikdirilmeli. Enjamyň toplumlaýyn dolandyryşlary ýok we diňe uzakdan dolandyrylyp bilner, ýa-da Apple Remote ýa-da Siri Remote dolandyryş enjamy bilen dolandyrylýär. Bluetooth mümkinçiligini ulanyp, Apple TV Remote programmasyna baglanmagyňyz ýeterlikdir.

7.Airpods “Apple” kompaniýasynyň simsiz bluetooth bilen birikdirilýän gulaklygy. “AirPods”  dizaýni boýunça ak reňkli bolup “iOS 10” ýa-da has soňky işleýän “Apple” enjamlary, şeýle hem “MacOS Sierra” prosesorly kompýuterler we noutbuklar şeýle hem watchOS esasly sagatlar bilen gabat gelýär.Häzirki wagtda “AirPods”  gulaklyklaryň AirPods , AirPods 2  we AirPods pro görnüşleri bar.

 1. 8. Homepod “Apple” -iň ilkinji akylly gürleýjisi HomePod 2018-nji ýylyň 9-njy fewralynda çykdy. Onda bazada ýedi twitter, ýokarsynda dört dýuým ýüň we ses dolandyryşy we akustiki optimizasiýa üçin alty mikrofon bar. HomePod işjeň wagtynda şahsy robotyňyz hökmünde oňa buýruk berip özüňize gerekli bolan maglumatlary sorap bilersiňiz.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri