JEMGYÝET

Mersedes-Benz; dünýädäki iň howpsuz awtoulagy öndürdi

«Mersedes-Benziň» GLE atly täze kysymy, bir söz bilen aýdylanda, täsinlikleriň we rahatlyklaryň uly toplumydyr. Onda awtomobilde ýüze çykyp biläýjek ähli heläkçilikleriň öňüni almak üçin zerur çäreler görlüpdir.

Täze ulagda ähli zat tehnologiýanyň iň täze gazananlaryna daýanýar. Sürüjiniň elýeterindäki dolandyryş bölüminiň ähli elektroenjamlary ýolda howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilipdir. Hatda, ulagyň arkany görkezýän aýnasy hem yzdan gelýän ulaglar bilen aralykdan başlap, hereketiň howpsuzlyk derejesine çenli ölçeýär.

Täze ulagda howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen, «akylly» awtosürüji, ýokary tizlikde hereketi dolandyrýan ESF 2019 gurluşy, ýokary tizlik wagtynda howpsuzlyk kemeriniň has berkemegi, ulagy awtosürüji dolandyranda, howpsuzlyk ýassyklarynyň ýüze çykyp biljek ýagdaýlara taýýar duruşy, aşa tizlikde ulagyň özünden-özi tizligini haýalladyşy ýaly köp sanly aýratynlyklar bar.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär