BIZNES

Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy

2019-njy ýylyň 27-nji martynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň (RECA) 15-nji maslahaty öz işine başlady. Bu iki günlük maslahat Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Energetika ministrliginiň ýardam bermeginde gurnaldy.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Mongoliýanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň degişli ministlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň işgärleri we hünärmenleri, Halkara Energetika Hartiýasy, GDA, USAID ýaly halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň energetika kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň işi aýratyn sessiýalar görnüşinde geçýär, olaryň barşynda gatnaşyjylar Merkezi Aziýadaky energetika ulgamlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy, energetika ulgamyndaky sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki döwrebap tendensiýalar, täze taslamalar, Merkezi Aziýada täzeden dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ýagdaýy barada maglumat we pikir alyşýarlar. Şeýle-de serhetara energiýa söwdasynyň hem-de sebitleýin energetika howupsuzlygynyň orny ara alnyp maslahatlaşylar.

Maslahat energetika hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler üçin energetika bazarlarynyň integrasiýasy, üpjünçiligiň çeşmelerini diwersifikasiýalaşdyrmak we durnukly ösüşi gazanmak üçin meýdança bolup hyzmat eder.

28-nji martda maslahat öz işini dowam eder.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy