JEMGYÝET

Merkezi Aziýanyň ilaty 80.8 million adam deňdir

Häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň ilaty 80.8 million adamdan gowrak boldy. Soňky on ýylda ortaça ösüş 1 million adama deň boldy.

Bilermenleriň baha bermegine görä, 2050-nji ýylda Merkezi Aziýanyň ilatynyň sany 100 milliondan gowrak bolar.

Merkezi Aziýanyň iň köp ilatly ýurdy Özbegistan bolup, bu ýurtda 36.7 million adama deňdir. Ikinji orundaky Gazagystanyň ilaty 20 milliona barabardyr.

Sebitde ilatyň köp bölegini ýaşlar düzüp, olaryň sowatlylyk derejesi 100 göterime barabardyr. Şeýle hem Merkezi Aziýanyň ilatynyň sanly sowatlylyk derejesi hem ýokarydyr.

Sanly sowatlylyk kompýuter sowatlylygy, maglumat sowatlylygy, media sowatlylygy ýaly ugurlayr özünde jemleýär.

Bilimli hem-de häzirki zaman tehnologiýalary bilen ýakyndan gyzyklanýan ýaş nesiliň saýasynda Merkezi Aziýa maýa goýum, elektron söwda klasteri we logistika merkezi boýunça amatly sebitleriň biri hasaplanýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistana sapar bilen bardy

Ata Watan Eserleri

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar