Merkezi Aziýa-Ýaponiýa gatnaşyklary berkidilýär

“Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” Dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji mejlisi geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi.

Mejlisi Ýaponiýanyň DIM-niň Ýewropa işleri boýunça Býuronyň Baş direktorynyň orunbasary, ministriň kömekçisiniň orunbasary Şuiçi Tokuda açdy. Ol bu formatyň döwletleriniň arasynda howpsuzlyk, durnukly ösüş, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ilerletmek bilen bir hatarda, özara hereketleriň giň toplumyny özünde jemleýän hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi.

Mejlisiň barşynda “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň soňky mejlisinden bäri amala aşyrylan bilelikdäki işleriň netijelerine syn berildi. Dialogyň täze konsepsiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna, şeýle-de öňde boljak “MA + Ýaponiýa” Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň meýilnamasynyň we gün tertibiniň taslamalaryna seredildi. Mejlise gatnaşyjylar Dialogyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly öz garaýyşlaryny paýlaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew öz çykyşynda Dialogyň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda türkmen tarapynyň gyzyklanmasyny tassyklady. Ol bilelikdäki hereketlere syn berdi we hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary barada gürrüň berdi.

Şunuň bilen baglylykda, saglygy goraýyş ulgamynda, ykdysadyýeti dikeltmek boýunça özara gatnaşyklary berkitmekde we pandemiýanyň jemgyýetçilik-ykdysady täsirlerine garşy göreşmekde hyzmatdaşlygy giňeltmäge Türkmenistanyň ygrarlydygyny belledi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary “MA + Ýaponiýa” Dialogynyň indiki Daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň gün tertibinde görkezilen türkmen tarapynyň ozal yglan eden başlangyçlaryny ýatlatdy.

Hususan-da, Türkmenistanyň MA döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda howpsuzlyk, ýokary tehnologiýalar we sanlylaşdyrmak, ykdysady gatnaşyklar, söwda, maýa goýum, aragatnaşyk we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek ugrunda çykyş edýändigi bellenildi. Howpsuzlyk barada aýdylanda bolsa, onuň bitewülik ýörelgesine eýermek bilen, Türkmenistan häzirki zamanyň howplaryna we wehimlerine garşy göreşmekde bilelikdäki tagallalara goşulmagyň möhümdigine ynam bildirýär.

Türkmen tarapy gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, ykdysadyýetiň dekarbonizasiýasy, ýokary hilli ekologik taýdan arassa önümleri öndürmek babatda bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamagy goldaýar. Şu nukdaýnazardan, maýa goýum we maliýeleşdirmegiň meselelerini öwrenmegiň möhümdigi bellenildi. Ekologik düzümi göz öňünde tutup, häzirki zaman ýokary tehnologiýalary döretmek boýunça Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň işjeň hyzmatdaşlyk edýändikleri bellenildi.

Mejlisde şeýle-de Dialogyň döwletleriniň arasynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meseleleri agzalyp geçildi. Türkmen tarapyndan indiki ýylda Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli bilelikdäki çäreleri guramagyň mümkinçiliklerine seretmek teklip edildi.

Şu we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki meselelere “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň öňde boljak mejlisinde serediler.

 

Ýewro-2020: 17-nji iýunyň duşuşyklary

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar