TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Merkezi Aziýa we Hindistanyň medeniýet ministrleriniň birinji duşuşygy

Merkezi Aziýa döwletleri bilen Hindistanyň medeniýet ministrleriniň birinji onlaýn duşuşygy geçirildi. Hindistanyň medeniýet ministri Kişan Reddiniň ýolbaşçylygynda geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradow hem gatnaşdy.

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda geçirilen Hindistan-Merkezi Aziýa sammitinde mednei hyzmatdaşlyga hem aýratyn orun berlipdi. Şunuň bilen baglylykda, bu gezekki duşuşyk 6 döwletiň baştutanlarynyň çözgüdi esasynda geçirilip, medeni hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bagyşlandy.

Oňa gatnaşan ministrler şu nukdaýnazardan gatnaşyklary ilerletmegiň ugurlary barada pikir alyşdylar we Hindistan bilen Merkezi Aziýanyň taryhy we medeni arabaglanyşygy barada mysallar getirdiler.

Taraplar her ýir ýurduň we bilelikde medeni gymmatlyklaryny wagyz etmek babatda hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň düzülmegi babatda ylalaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar şeýle duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmeginiň ähmiýetini bellediler.

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle